Bezpłatne szkolenie dla wnioskodawców działania „Małe projekty”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu zaprasza mieszkańców Gminy Sanok oraz Tyrawa Wołoska na bezpłatne szkolenie dla wnioskodawców działania „Małe projekty”

Szkolenie odbędzie się 30 marca 2011r. na Sali Narad (III piętro, pokój 302) Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23. Rozpoczęcie szkolenia godz. 14:00.

Pracownicy Biura LGD przyjmują zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do dnia 18 marca 2011r. pod nr telefonu 013 49 406 49 lub osobiście w biurze LGD (pokój 102 budynek Urzędu Gminy w Sanoku)

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń !!!!!!

„Małe projekty” to działanie przeznaczone dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie LGD Dolina Sanu lub wykonujących działalność na tym obszarze oraz osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawy nadają zdolność prawną. Ponadto małe projekty mogą być realizowane przez osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje lub stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze. W ramach tego działania mogą być realizowane projekty dotyczące między innymi: organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na obszarze objętym LSR, zakupu wyposażenia świetlic, renowacji zabytków.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *