Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Tytuł projektu: „Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby utworzenia pracowni ginących zawodów w Mrzygłodzie”

Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Całkowita wartość projektu – 199 964,00 zł

Wartość dofinansowania – 199 964,00 zł

Cel operacji: Utworzenie pracowni ginących zawodów w celu zachowania dziedzictwa kulturowego LGD Zielone Bieszczady oraz udostępnienia mieszkańcom regionu niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.