Informacja z XXIII posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

Informacja z XXIII posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu odbytego
w dniu 14 maja 2012r.
W wyniku przeprowadzonej procedury oceny operacji (ocena za zgodność z LSR oraz wg wg lokalnych kryteriów) na podstawie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi złożonych w biurze LGD w konkursie nr LGDDS/MP/VII/12 Rada LGD podjęła w dniu 14 maja2012 r. uchwałę Nr XXIII/54/12 zatwierdzającą listę ocenionych operacji.

Od niniejszej oceny Wnioskodawcy mają możliwość złożenia pisemnego odwołania zgodnie z procedurą opisaną w Lokalnej Strategii nie później jednak niż 7dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia uchwały zatwierdzającej listę ocenionych operacji.
Wniosek o ponowną ocenę należy złożyć osobiście w biurze LGD w godzinach 7:30-15:30, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.
uchwała w sprawie oceny operacji.php
wniosek o ponowne rozpatrzenieuchwała w sprawie oceny operacji.php