Informacja z XXIV posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny operacji (ocena za zgodność z LSR oraz
wg  lokalnych kryteriów) na podstawie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” złożonych w biurze LGD w konkursie nr LGDDS/MP/VIII/12 Rada LGD podjęła w dniu 14 maja2012 r. uchwałę Nr XXIV/56/12 zatwierdzającą listę ocenionych operacji.

uchwała w sprawoe przyjęcia listy ocenionych operacji

lista ocenionych operacji