Informacja z XXVI posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu z dnia 30 maja 2012r

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny
operacji (ocena za zgodność z LSR oraz wg  lokalnych kryteriów) na podstawie wniosków o
przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla
operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” złożonych w biurze LGD w konkursie nr LGDDS/MP/VIII/12 Rada LGD
podjęła w dniu 30 maja2012 r. uchwałę Nr XXVI/74/12 zatwierdzającą listę wniosków
o przyznanie pomocy wybranych do dofinansowania.

uchwała w spraie zatwierdzenia listy wybranych operacji

lista operacji wybanych do dofinansowania (2)

lista operacji wybanych do dofinansowania

lista operacji nie wybranych do dofinansowania