Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2014 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas”.

Informacje pochodzą ze strony:

http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/ekologia-i-ochrona-zwierzat/1027-podkarpacki-naturalny-wypas-2014

 

Załącznik do uchwały Nr 328/7812/14
Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 11 marca 2014 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 18, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr XL/807/13Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, uchwały Nr XXXVII/697/13Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 oraz uchwały Nr 121/2770/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 r.

REGULAMIN KONKURSU

 I.CEL I ZAŁOŻENIA KONKURSU OFERT

 

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i zlecenie im realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w formie:

a)powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b)wsparcia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. W ramach konkursu przewiduje się realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zgodnych z założeniami „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”, poprzez przeprowadzenie przedstawionych poniżej działań

a)przywracanie terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo do wypasu;

b)prowadzenie wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich od dniaumowy przez cały okres pastwiskowy1, (zarejestrowanych w bazie danych prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i/lub Polskim Związku Hodowców Koni) wraz z zachowaniem wymogów w zakresie dobrostanuzwierząt przebywających na pastwisku (np. zabezpieczenie punktów poboru wody, zabezpieczenie przed drapieżnikami).

c)prowadzenie działań szkoleniowo – edukacyjnych bezpośrednio związanych z ochroną przyrody, chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich oraz zdrowiem człowieka. Zakres i rodzaj działań szkoleniowo- edukacyjnych określa podmiot składający ofertę.
Ww. działania powinny być przeprowadzone na obszarze bezpośrednio związanym z realizacją zadania wskazaną w ofercie. Podmiot składający ofertę, w ramach realizacji zadania zobowiązany jest przeprowadzić minimum 3 działania szkoleniowo – edukacyjne, przy czym liczba osób biorących udział w poszczególnych działaniach nie może być mniejsza niż 20 osób.

3. Zgłoszona oferta musi uwzględniać wypas na łąkowo-pastwiskowych terenach parków krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, obszarach Natura 2000 w Województwie Podkarpackim lub na innych terenach łąkowo-pastwiskowych województwa podkarpackiego po uzyskaniu akceptacji Zespołu Ekspertów (wykaz aktów dotyczących obszarów chronionego krajobrazu, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000 położonych na terenie województwa podkarpackiego, umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl w zakładce „Rolnictwo”).

4.Zespół Ekspertów zostanie powołany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

5.Realizacja zadania obejmuje wypas zwierząt na terenach, o których mowa w ust. 3, w okresie pastwiskowym[1] zgodnieopracowanym przez oferenta planem wypasu, z uwzględnieniem powierzchni wypasu i obsady zwierząt zgodnej z założeniami „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności
w oparciu o naturalny wypas”.

 

II.ADRESACI KONKURSU

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

– organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

-osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

–   stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

–   spółdzielnie socjalne.

2. O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się w/w oferenci prowadzący działalność na terenie województwa podkarpackiego z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną zadania.

3. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłączone ze składania ofert są:

1)partie polityczne;

2)związki zawodowe i organizacje pracodawców;

3)samorządy zawodowe;

4)fundacje utworzone przez partie polityczne.

III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA 

1.Na realizacje zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2013 wydatkowano kwotę w wysokości 898 296,14 zł brutto (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych czternaście groszy brutto).

2.W 2014 r. planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 2 115 000,00 zł brutto ( dwa miliony sto piętnaście tysięcy złotych brutto).

3.Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnione podmioty, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu ofert. Dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty w ramach konkursu.

4.Przy określaniu całkowitej wartości dotacji należy uwzględnić następujący procentowy podział środków,:

1)nie mniej niż 95% wartości należy przeznaczyć na zadanie związane z przywracaniem terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo do wypasu, prowadzeniem wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich, działania szkoleniowo – edukacyjne. Całkowita wartość działań szkoleniowo – edukacyjnych nie może przekroczyć 3000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto)

2)nie więcej niż 5% wartości dotacji można przeznaczyć na obsługę zadania, tj. koszty poniesione bezpośrednio w celu realizacji zleconego zadania,

5.W celu obliczenia wartości dotacji do 1 hektara wypasanej powierzchni należy przyjmować obsadę pastwiska[2] nie mniejszą niż 0,4 DJP[3] i nie większą niż 1,0 DJP (najbardziej optymalna obsada to 0,5 – 0,6 DJP/ha) zgodnie z założeniami „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”.

6.Jednostkowa wartość dotacji do 1 ha jest zależna od obsady pastwiska w DJPokreślonej przez oferenta iprzedstawia się następująco:

Obsada pastwiska (DJP/ha)

Wartość jednostkowa dotacji (zł/ha)

0,4

190

0,5

200

0,6

210

0,7

220

0,8

230

0,9

240

1,0

250

 

7.Dane zwierzę może uczestniczyć w wypasie od 2013 r. wyłącznie przez 2 kolejne sezony wypasowe z wyjątkiem tych krów mamek/matek, których potomstwo uczestniczy w realizacji zadania w danym roku.

8.W przypadku, gdy określona w ofercie powierzchnia będzie zawierała tereny, na których prowadzony będzie przez cały okres pastwiskowy wypas zwierząt młodych[4] oraz młodego bydła4’wówczas można uzyskać dodatkową dopłatę.

9.Jednostkowa wartość dopłaty, o której mowa w pkt. 8, wynosi 1500 zł do każdego hektara powierzchni, która zostanie wypasiona przez zwierzęta młode oraz 500 zł do każdego hektara powierzchni, która zostanie wypasiona przez młode bydło (od 7-12 m-cy).
10. Całkowitą wartość dopłaty, o której mowa w pkt. 8 stanowi iloraz DJP zwierząt młodych oraz DJP wszystkich zwierząt biorących udział w wypasie pomnożony przez łączną powierzchnię w ha, na której będzie się odbywał wypas oraz jednostkową wartość dopłaty, o której mowa w pkt. 9, zgodnie z poniższymi wzorami:

1)Dotyczy udziału w wypasie zwierząt młodych

łącznie DJP zwierząt młodych

Powierzchnia wypasana   =   ————————————————————- x łączna powierzchnia w ha x obsada pastwiska

przez zwierzęta młode (ha)       łącznie DJP wszystkich wypasanych zwierząt

Całkowita wartość dopłaty (zł) = powierzchnia wypasiona przez zwierzęta młode w ha x 1500 zł/ha

 

2)Dotyczy udziału w wypasie młodego bydła (od 7-12 m-cy).

 

łącznie DJP młodego bydłą

Powierzchnia wypasana      =   —————————————————————-          x łączna powierzchnia w ha x obsada pastwiska

przez młodego bydła                łącznie DJP wszystkich wypasanych zwierząt

Całkowita wartość dopłaty (zł) = powierzchnia wypasiona przez młode bydło w ha x 500 zł/ha
UWAGA: Dotyczy tylko i wyłącznie młodego bydła.

11. Obsadę pastwiska, podawaną w DJP należy wyliczać z dokładnością do jednego miejsca
po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki[5].

12. W przypadku, gdy określona w ofercie powierzchnia będzie zawierała tereny, które nie były użytkowane rolniczo oraz nie były objęte dopłatą obszarową w roku ubiegłym, a które wymagają wykonania dodatkowych zabiegów w celu przywrócenia ich wartości przyrodniczej i krajobrazowej z jednoczesnym dostosowaniem do wypasu, wówczas można uzyskać dodatkową dopłatę.

13. Wysokość dopłaty, o której mowa w pkt. 12, wynosi maksymalnie 200 zł do każdego hektara powierzchni, na której prowadzone będą zabiegi w celu przywrócenia ich wartości przyrodniczej i krajobrazowej z jednoczesnym dostosowaniem do wypasu, jednak nie więcej niż koszty tych zabiegów.

14. Wszystkie planowane koszty, związane z wykonaniem dodatkowych zabiegów w celu przywrócenia ich wartości przyrodniczej i krajobrazowej z jednoczesnym dostosowaniem do wypasu, muszą być szczegółowo przedstawione w kosztorysie i wraz z uzasadnieniem ujęte w ofercie.

 

IV.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta musi zostać sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2. Do oferty przedkładanej w konkursie obowiązkowo należy załączyć kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji, niezależnie od tego, kiedy został wydany lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu oraz statut podmiotu.

3. Do oferty można dołączyć dokumenty, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, m.in. pisemne rekomendacje, listy intencyjne.

4. Do oferty należy załączyć:

1) informację o gatunku, wieku oraz posiadanych znakach identyfikacyjnych zwierząt gospodarskich, które będą brały udział w wypasie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty.

2) informację zawierającą nr ewidencyjny, obręb wraz z określeniem miejsca położenia i powierzchni działek, na których będzie prowadzony wypas oraz nazwę formy ochrony przyrody, którą objęty jest teren przeznaczony do wypasu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty.

3) dokumenty, z których będzie wynikało prawo do dysponowania terenem, na którym ma być realizowany wypas oraz zwierzętami, które będą brały udział w wypasie.

4) certyfikat lub odpowiednie zaświadczenie potwierdzone przez jednostkę certyfikującą w przypadku prowadzenia wypasu na trwałych użytkach zielonychutrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego

5) plan wypasu z uwzględnieniem wskaźnika wypasu.

6) oświadczenie, że wszystkie wskazane w ofercie tereny, na których prowadzony będzie wypas zwierząt gospodarskich, są trwałymi użytkami zielonymi[6].

7) oświadczenie, że wszystkie wypasane zwierzęta są zarejestrowane w ARiMR i/lub PZHK i przebywają na terenie Województwa Podkarpackiego.

8) mapkę ewidencyjną lub poglądową określającą teren przeznaczony do wypasu. Ponadto, w przypadku położenia terenu przeznaczonego do wypasu na obszarze Natura 2000, należy dołączyć stosowne zaświadczenie wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Występowanie terenów na obszarze parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu potwierdzane będzie przez Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego;

5. W przypadku prowadzenia prac związanych z przywracaniem terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo pod wypas poprzez karczowanie samosiewów, oferent jest zobowiązany do uzyskania i przedstawienia zezwolenia zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z póź.zm.) w przypadku, gdy zezwolenie jest wymagane;

6.O terminach prowadzenia prac związanych z przywracaniem ich wartości przyrodniczej i krajobrazowej z jednoczesnym dostosowaniem do wypasu należy każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania prac z tym związanych powiadomić Marszałka Województwa Podkarpackiego;

7.Załączniki do oferty winny być podpisane przez osoby reprezentujące podmiot:

1) w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję w podmiocie,

2) w przypadku złożenia kserokopii dokumentów –należy potwierdzić je za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu,

3) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa. Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem odpowiedzialny za realizację konkursu ma prawo żądać dodatkowych dokumentów.

8. Kompletna oferta powinna być złożona wraz załącznikami nr 1 i 2 w wersji papierowej w 2 egzemplarzach, dodatkowo wersję elektroniczną oferty (wraz załącznikami nr 1 i 2) należy przesłać na adres e-mail: rolnictwo@podkarpackie.pl.

9. Dwa lub więcej podmiotów uprawnionych do złożenia oferty działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną, która wskazuje:

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty;

2) sposób reprezentacji podmiotów, wobec organu administracji publicznej.

10. W przypadku złożenia oferty wspólnej, umowę zawartą między podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

11. Podmioty, składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT I REALIZACJI ZADANIA

 

1. Oferty należy składać w terminie do 35 dni, od dnia ogłoszenia przedmiotowego konkursu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl w zakładce „Rolnictwo” oraz „NGO”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin na złożenie oferty zaczyna biec od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

2. Zadania powinny być realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2014 r.

3. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, lub przesłać na adres korespondencyjny: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35–010 Rzeszów,
z dopiskiem „Konkurs ofert – Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”.

4.O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

 

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

1. Dotacja nie może być przyznana na wsparcie realizacji zadania, które uzyskało już dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Podkarpackiego.

2. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:

1) bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego i niezbędne do jego realizacji,

2) są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,

3) są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu zadań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania (dotyczy szczególnie kosztów stałych np. rachunków telefonicznych, wynagrodzeń pracowników ),

4) uwzględnione w budżecie zadania,

5) zostaną poniesione w czasie realizacji zadania,

6) udokumentowane dowodami księgowymi,

7) dla których jest prowadzona wyodrębniona dokumentacja finansowo – księgowa,

8) ujęte w ewidencji księgowej podmiotu, któremu udzielono dotacji.

 

3. W ramach dotacji mogą być pokrywane następujące rodzaje kosztów w wysokości nieprzekraczającej 5% przyznanej dotacji:

1) koszty związane z obsługą administracyjną projektu, a więc: usługi księgowe, koszty połączeń telefonicznych, koszt zakupu materiałów biurowych,

2) koszty osobowe merytoryczne dot. wynagrodzenia osób biorących udział w realizacji projektu (koszt umowy zlecenia, umowy o dzieło lub wynagrodzenia, odpowiadające zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu),

3) koszty inne (koszty, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych pozycjach, a są niezbędne do zrealizowania zadania).

UWAGA!

1) kwalifikowane są wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w szczególności: wynagrodzenia netto, składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczka na podatek dochodowy, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

2) przyjęte stawki wynagrodzeń i płac nie mogą być wyższe od wynagrodzenia wynikającego z przepisów płacowych lub w przypadku ich braku od stawek rynkowych obowiązujących na danym terenie;

3) umowy zlecenia oraz umowy o dzieło są zaliczane do kwalifikowanych kosztów osobowych.

4. Dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów:

1) kosztów stałych podmiotów, w szczególności: wynagrodzeń osobowych (np. obsługa księgowa, informatyczna, administracyjno – biurowa) i utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, materiały biurowe, opłaty pocztowe),

2) kosztów wynagrodzeń członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę ponoszonych w związku z realizacją zadania ( w tym również: honoraria, wykłady, opracowania),
3) wynagrodzenia koordynatorów projektu,

4) budowy, zakupu budynków lub lokali, nabyciu lub dzierżawy gruntu,

5) prac remontowych i budowlanych,

6) zakupów inwestycyjnych i inwestycji,

7) działalności gospodarczej, politycznej i religijnej,

8) pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

9) pokrycie zobowiązań tytułem zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć.

5. Zarząd Województwa przyznając dotację może wskazać pozycje z kosztorysu objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Podkarpackiego.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 

VII. BUDŻET ZADANIA

 

1. Dofinansowanie zadań odbywać się będzie w formie

a)powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b)wsparcia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. W ramach przyznanej dotacji rozliczone będą koszty/ wydatki zadania poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania.

3. W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana, pierwotnie zadeklarowany procentowy udział środków własnych w kosztach zadania, po aktualizacji kosztorysu nie może ulec obniżeniu (aktualizacji kosztorysu zadania dokonuje oferent).

4. W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy:

1) podpisać pisemne porozumienie z wolontariuszem,

2) zdefiniować rodzaj wykonywanych przez wolontariusza świadczeń (określić jego stanowisko w projekcie),

3) wycenić pracę wolontariusza, wycena powinna zawierać:

a. kalkulację czasu pracy wolontariusza i określenie stawki godzinowej (ustalonej odrębnie dla każdego wolontariusza),

b. koszty składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne koszty wynikające z charakteru danego świadczenia (np. koszt podróży służbowej, diety),

4) prowadzić karty czasu pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy na rzecz zadania – zatwierdzone przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

5. Nie mogą być traktowane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez stałych pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

6. W przypadku pracy społecznej członków organizacji należy przedłożyć oświadczenie potwierdzające przynależność do organizacji podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

7. Minimalna wartość zadania nie może być mniejsza niż 50 000 zł brutto.

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

 

1.Ocena formalna wniosków

1.Oceny formalnej złożonych ofert dokonuje Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

2. Oferta podlega odrzuceniu bez możliwości uzupełnienia w przypadku, gdy:

1) złożona jest po terminie określonym w ogłoszeniu,

2) złożona jest przez nieuprawniony podmiot,

3) dotyczy zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu,

4) zadanie jest niezgodne z celami i założeniami merytorycznymi konkursu,

3. Oferta jest prawidłowa pod względem formalnym, gdy spełnia następujące kryteria:

1) sporządzona jest na obowiązującym formularzu,

2) zawiera wszystkie wymagane załączniki,

3) posiada wypełnione wszystkie pola oferty (w pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”),

4) kalkulacja kosztów zadania sporządzona jest prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym,

5) złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie właściwych pozycji,

6) jest opatrzona wraz z załącznikami datą oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

4. Podmioty, które złożą oferty w wymaganym terminie, zawierające nieprawidłowości pod względem formalnym, zostaną poinformowane o stwierdzeniu tych nieprawidłowości oraz o możliwości i terminie usunięcia błędów formalnych.

2. Ocena merytoryczna wniosków

1.Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

Lp

Kryteria

Punkty

1

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację

0-2

2

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji   zadania, w tym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł wprzypadku oferty dotyczącej   wsparcia realizacji zadania:adekwatność proponowanych   kosztów do planowanych działań, zasadnośćprzyjętych stawek   jednostkowych w odniesieniu do średnich cen   rynkowych, poprawność rachunkowa

0-10

3

Ocena   proponowanej, jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale,   których organizacja będzie realizować zadanie publiczne

0-4

4

Ocena wkładu rzeczowego,   osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

0-7

5

Ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków na

realizację zadań publicznych w latach poprzednich

0-2

6

Przywracanie   terenów nieużytkowanych rolniczo do wypasu1

0- 3

7

Ocena   doświadczenia w prowadzeniu działań
szkoleniowo – edukacyjnych2

0-3

8

Udział   trwałych użytków zielonych utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego,   potwierdzonego przez jednostkę certyfikującą odpowiednim zaświadczeniem lub   certyfikatem. 3

0-6

9

Wypas   na obszarach objętych formą ochrony przyrody4

0-7

10

Gatunek   wypasanych zwierząt

Bydło

8

11

Konie

4

12

Owce

4

13

Kozy

4

14

Zachowanie   optymalnej obsady zwierząt na całości wypasanej powierzchni

0-4

15

Udział   w wypasie krów matek wraz z młodymi 5

0-12

Wypas   młodych zwierząt gospodarskich 5

0-6

16

Wypas   młodego bydła 5

0-6

17

Utrudnienia   związane z wypasem

górskie6

0-4

18

specyficzne   utrudnienia7

0-2

19

nizinne7

0-2

Suma

max.100

1do 2 ha przywróconych terenów nieużytkowanych rolniczo do wypasu – 1 pkt,

2 ha – 10 ha – 2 pkt. pow. 10 ha – 3 pkt.;

ocena zależna od ilości, jakości i oryginalności proponowanych działań edukacyjno-szkoleniowych;

3 za każde 10% udziału trwałych użytków zielonych utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego – 1 pkt. lecz nie więcej niż 6 pkt.

4 do 40 % powierzchni objętych formą ochrony przyrody – 3 pkt.,

40% – 70% – 5 pkt. pow. 70% – 7 pkt.;

5 udział krów matek wraz z młodymi w wypasie w ilości mniejszej niż 10 % całości wypasanego stada – 6 pkt., powyżej 10 % – 12 pkt.;

oraz wypas młodych zwierząt gospodarskich i młodego bydła w ilości mniejszej niż 10 % całości wypasanego stada – 3 pkt., powyżej 10 % – 6 pkt.;

6 do 20% powierzchni z górskimi utrudnieniami związanymi z wypasem – 2 pkt.,

20% do 50% – 3 pkt., pow. 50% – 4 pkt.;

7 do 20% powierzchni z nizinnymi lub ze specyficznymi utrudnieniami związanymi z wypasem – 1 pkt., pow. 20% – 2 pkt.;

 

2. Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt. Oferty, które nie uzyskają 60 pkt., nie będą rekomendowane do otrzymania dotacji.

3. Ocenę merytoryczną ofert dokonuje Komisja Konkursowa – powołana odrębną uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego.

4. Ocenie merytorycznej podlegać będą wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne. Komisja Konkursowa ocenia oferty, biorąc pod uwagę kryteria oceny przyjęte w ogłoszeniu.

5. Komisja konkursowa jest odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny merytorycznej ofert, uwzględniającej zweryfikowanie budżetów zawartych w ofertach.

 

IX. TRYB WYBORU OFERT

 

1. Komisja konkursowa sporządza listę ofert, rekomendowanych do udzielenia dotacji.

2. Komisja konkursowa sporządza listę ofert, nierekomendowanych do udzielenia dotacji.

3. Komisja Konkursowa sporządza listę ofert, które wpłynęły od uprawnionych podmiotów w kolejności od oferty, która zdobyła największą liczbę punktów do oferty najniżej ocenionej.

4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd.

5. Informację o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, na portalu internetowym Województwa, oraz na stronie Województwa Podkarpackiego przeznaczonej dla organizacji pozarządowych.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 60 dni od daty upływu terminu składania ofert

7. Od uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji nie przysługuje odwołanie.

8. Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.

9. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

 

X. ZOBOWIĄZANIA OFERENTÓW

 

1. Oferenci przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia:

1) zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (jeśli dotyczy),

2) zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji (jeśli dotyczy),

3) umowy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, jeżeli złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających sie na realizację zadania publicznego.

2. Po zawarciu umowy oferent w terminie określonym umową zobowiązany będzie do przedłożenia wypisów z ewidencji gruntów i budynków dotyczących terenów, na których prowadzony będzie wypas, pod rygorem odmowy przekazania dotacji i natychmiastowego rozwiązania umowy.

3. Nieprzedłożenie wymaganych załączników do umowy w wyznaczonym terminie, Zarząd Województwa może traktować, jako rezygnację z przyznanej dotacji.

4. Zarząd Województwa może odmówić podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie w przypadku, gdy:

1) podmiot utraci zdolność do czynności prawnych,

2) zostaną ujawione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu,

3) zakres realizacji zadania (merytoryczny lub finansowy) znacząco różni się
od przedstawionego w ofercie.

5. W przypadku padnięcia bydła, owiec, kóz lub koni w trakcie trwania umowy, w wyniku zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od oferenta, niemożliwych do przewidzenia oraz niemożliwych do zapobieżenia, należy niezwłocznie powiadomić Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Jednocześnie powstały ubytek w wypasanym stadzie z ww. przyczyn nie może przekroczyć 5%. Ubytek powyżej 5 % zwierząt w stadzie skutkował będzie brakiem prawidłowej realizacji zadania i zwrotem dotacji. Dlatego przy wystąpieniu zdarzeń zewnętrznych, dopuszcza się padnięte zwierzę zastąpić innym zwierzęciem tego samego gatunku nie biorącym udziału w wypasie(w terminie do 7 dni), tak aby określony w ofercie wskaźnik wypasu nie uległ zmianie.
O zaistniałej zmianie należy powiadomić Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, na piśmie wraz z dokumentami z których będzie wynikało prawo do dysponowania zwierzętami, które będą brały udział w wypasie (w terminie do 14 dni od zdarzenia losowego, o którym mowa powyżej).

6. W przypadku utraty przez oferenta tytułu prawnego do zwierząt z powodu innego niż określony w pkt. 5, w trakcie trwania umowy, należy zastąpić daną sztukę zwierzęciem tego samego gatunku nie biorącym udziału w wypasie, którego DJP będzie zgodne z DJP utraconej sztuki. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w terminie do 7 dni od dnia wprowadzenia zmian. Termin na wprowadzenie zmiany, o której mowa powyżej wynosi 3 dni.

XI. KONTROLA ZADANIA PUBLICZNEGO

1.  Województwo Podkarpackie sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez Oferentów, w tym wydatkowania przekazanej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu (obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Oferent realizował zadanie).

2. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

1) stanu realizacji zadania;

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1i 2, osoby upoważnione przez Zarząd Województwa Podkarpackiego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania publicznego. Oferent na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

4.  Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zarówno w siedzibie oferenta, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.

5.  Oferent zostanie poinformowany o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1 i 2, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostaną mu przekazane wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.

 

XII. ROZLICZENIE DOTACJI
1. Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i składania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz.25).

2. Do sprawozdania należy załączyć:

1) materiałydokumentujące działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania (w tym materiały fotograficzne na nośniku cyfrowym), jak również konieczne działania prawne np. kopie umów cywilnoprawnych,

2) kopię przelewupotwierdzającą dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z udzielonej dotacji (jeżeli nie wykorzystano pełnej kwoty udzielonej dotacji) oraz wpłatę odsetek (jeśli dotyczy);

3) kopię wyciągu z rachunku bankowego, na który zostały przekazane środki finansowe z dotacji udzielonej na realizację zadania wraz z wyszczególnieniem operacji związanych z jego realizacją.

3. Do sprawozdania nie załącza sięoryginałów faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych. W przypadku, gdy sprawozdanie zawiera błędy/uchybienia podmiot zostanie powiadomiony pisemnie celem złożenia korekty sprawozdania lub uzupełnienia dokumentacji.

 

Uwaga! Oferenci, którzy otrzymali dotacje zobowiązani są do dostarczenia na wezwanie Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem oryginałów faktur, rachunków i wszelkich innych dokumentów związanych z realizacją zadania.

Informacje o konkursie można uzyskać w Oddziale Rolnictwa i i Rozwoju Wsi Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
tel. (0-17) 747 63 43 lub (0-17) 747 67 12. 

 

[1] Okres pastwiskowy – przyjmuje się okres od 20 maja do 30 września tj. 134 dni, w których zwierzęta przebywają na pastwisku chyba że plan rolnośrodowiskowy opracowany dla danego obszaru zakłada inaczej.

[2]Obsada pastwiska – liczba sztuk zwierząt wyrażona w jednostkach przeliczeniowych (duże jednostki przeliczeniowe – DJP)
przypadająca średnio na 1 ha wypasanej powierzchni

[3] DJP – (duże jednostki przeliczeniowe ) umowna jednostka odpowiadająca zwierzęciu o masie ciała 500 kg lub wielu zwierzętom
o łącznej masie ciała 500 kg. Współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP)
zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco     oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)

[4] Młode zwierzęta – cielęta i źrebięta do 6-ciu miesięcy, jagnięta i kozy do 3,5 miesiąca .Wiek zwierząt należy określić na dzień 31 marca 2014 r.

4’ Młode bydło– bydło w wieku od 7-12 m-cy, wiek zwierząt należy określić na dzień 31 marca 2014 r.

 

[5] Przykładowo: obsadę pastwiska 0.44 zaokrąglamy do 0,4, natomiast 0.45 zaokrąglamy do 0,5.

[6] Trwałe użytki zielone- są to grunty zajęte pod uprawę traw lub innych upraw zielnych naturalnych (samosiewnych) lub powstałych
w wyniku działalności rolniczej (zasianych), niewłączonych do płodozmianu przez pięć lat lub dłużej.

1– dla każdego rodzaju zwierząt odrębnie