Lista ocenionych operacji zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (malejąco) Małe projekty i Odnowa i rozwój wsi

W dniu 13 lutego 2014r. w Biurze LGD DS Rada  dokonała oceny złożonych wniosków w ramach naborów :

1.

Nazwa działania: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju dla Małych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Numer konkursu: LGDDS/MP/XI/14

Termin składania wniosków:  13.01.2014 – 31.01.2014r

2.

Nazwa działania: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Numer konkursu: LGDDS/OW/XII/14

Termin składania wniosków:  13.01.2014-31.01.2014

lista ocenionych operacjimałe projekty

lista ocenionych operacji Odnowa i rozwój wsi

 

Od wyników oceny operacji przysługuje prawo do odwołania zgodnie z procedurą określoną w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz § 28 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej LGD: Wzór odwołania od oceny rady. Odwołanie należy złożyć w Biurze LGD w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji o decyzji Rady, w formie pisemnej, na formularzu „Wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji” udostępnionym przez Biuro LGD. Wniosek ten musi zostać szczegółowo uzasadniony.