Lista projektów ocenionych w ramach naboru na działanie PROW w zakresie „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

W dniu 13 sierpnia 2013r. Rada Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu dokonała oceny 14 wniosków złożonych w dniach od 08 lipca 2013r. do dnia 02 sierpnia 2013r. W załączeniu znajduje się uchwała wraz z listą ocenionych operacji.

Każdy Wnioskodawca zostaje w formie pisemnej poinformowany o zgodności/ niezgodności operacji z LSR – wskazując przyczyny niezgodności, liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny pod względem spełnienia kryteriów wyboru lub miejscu na liście ocenionych operacji oraz możliwości odwołania się od wyników oceny. Odwołanie wraz z uzasadnieniem winno być złożone w przeciągu 7 dni do siedziby LGD Dolina Sanu, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok.

Uchwała

lista ocenionych operacji

Odwołanie uznaje się za prawidłowe pod względem formalnym, jeżeli:

a)      wpłynie do Biura Stowarzyszenia w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia uchwały zatwierdzającej listę rankingową

b)      złożone będzie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu

c)      wypełnione zostanie na komputerze lub maszynie do pisania

d)      zawierać będzie: pisemne uzasadnienie odwołania oraz nr wniosku nadany na etapie rejestracji w ramach Procedury wyboru

e)      zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie operacji w ramach LSR będą lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.

formularz odwołania