Małe Projekty

Co to są „małe projekty”?

 

 • Nieduże przedsięwzięcia (projekty) mieszkańców obszarów wiejskich, które mogą dostać dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania – stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; oś 4 Leader)
 •  Małe projekty – operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 wdrażanych podejściem Leader ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi
 •  Oś 3 PROW zawiera działania skierowane np. do gmin czy przedsiębiorców, jeżeli więc pomoc na daną operację, może być przyznana tym podmiotom w ramach działań Osi 3, nie można jej przyznać jako wsparcia dla „małych projektów”

 

Idea i rola „małych projektów”

 

 • Wsparcie finansowe drobnych lokalnych inicjatyw
 • Wzbudzenie większego zainteresowania własnym obszarem, wzmacnianie lokalnej tożsamości
 • Aktywizacja mieszkańców, organizacji i innych lokalnych podmiotów

 

Cel „małego projektu”

 

 • Określić cel, jaki stawia sobie Wnioskodawca przystępując do realizacji operacji, z którego wynikać będzie wpływ na osiągnięcie celów określonych w Programie (PROW 2007-2013)
 • Planowany cel operacji powinien być zgodny z celami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów

 

Cel dla małych projektów określony w PROW 2007-2013

 

 •  „Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.”

 

Cel operacji

 

Należy szczegółowo określić cel, jaki stawia sobie Wnioskodawca przystępując do realizacji operacji, z którego wynikać będzie wpływ na osiągnięcie celów określonych w Programie (jakie efekty Wnioskodawca zamierza osiągnąć poprzez realizację tej operacji).
Planowany cel operacji powinien być zgodny z celami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.
UWAGA:
1) Nie należy przepisywać celów działania określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2) W celach nie należy wymieniać zakresu rzeczowego.
3) Określony przez Wnioskodawcę cel musi być:

 • Konkretny, tj. jasno określony, również pod względem efektów.
 • Mierzalny, tj. możliwy do weryfikacji mierzalnymi wskaźnikami (np. dla celu „Utworzenie ścieżki rowerowej w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” możliwe jest wskazanie w Opisie operacji liczby km wybudowanej ścieżki rowerowej).
 • Realistyczny i określony w czasie, tj. sformułowany, w taki sposób, aby przy uwzględnieniu ewentualnych ryzyk związanych z realizacją projektu osiągnięcie celu było możliwe w planowanym okresie realizacji operacji, określonym w pkt 16 wniosku oraz opisie operacji.

 

Pozostałe elementy wniosku muszą zachować pełną spójność z przyjętym celem operacji w szczególności: Zakres operacji oraz Opis operacji. Każdy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo – finansowym koszt musi być adekwatny do wskazanego zakresu i celu operacji.
Poniżej przedstawiono przykład prawidłowego wskazania planowanego celu operacji: „Umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych wsi, przez remont połączony z modernizacją, wyposażenie oraz udostępnienie świetlicy wiejskiej”.
Uwaga!
Sformułowanie celu ma podstawowe znaczenie dla operacji, przede wszystkim dlatego, że cel będzie przeniesiony do umowy przyznania pomocy, a Wnioskodawca będzie zobowiązany do osiągnięcia założonego celu oraz w przypadku operacji inwestycyjnych jego utrzymania przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzyma pomoc na dany cel i nie utrzyma ww. celu przez ten okres będzie zmuszony do zwrotu pomocy.

 

Opis operacji

 • Należy opisać planowaną do realizacji operację w taki sposób, aby była możliwa weryfikacja planowanych do osiągnięcia celów w odniesieniu do zakładanych rezultatów (efektów). Opis operacji powinien być zwięzły i jednocześnie powinien uzasadniać wysokość wnioskowanej kwoty pomocy
 • Ponadto, poza określeniem rezultatów operacji należy wskazać sposób w jaki te rezultaty będą mierzone / badane w trakcie realizacji operacji. Należy również wykazać w jaki sposób zakładane rezultaty wpłyną na realizację założonych celów operacji
 • Należy również opisać zakładane efekty rzeczowe operacji (mogą to być wskaźniki produktu i rezultatu), jakie planowane są do osiągnięcia przez realizację operacji (z podaniem wartości liczbowych).

 

– Wskaźnik produktu – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony określonymi wielkościami. Rzeczy materialne lub usługi, które Wnioskodawca otrzyma w związku z realizacją projektu, dzięki zaangażowaniu środków finansowanych.
– Wskaźnik rezultatu – bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie uzyskany po jego zakończeniu. Bezpośrednie efekty wynikające z dostarczenia produktu.

 

Przykład:

1) W odniesieniu do celu operacji Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez utworzenie ścieżki rowerowej należy wskazać, iż np. w ciągu 6-ciu miesięcy zostanie wybudowane i oznaczone 20 km asfaltowej ścieżki rowerowej (produkt). Utworzenie ścieżki rowerowej pozwoli aktywnie wypoczywać 1000 osób rocznie (rezultat).

2) Inwestycja zwiększy atrakcyjność turystyczną obszaru, co wpłynie na zwiększenie liczby turystów i w konsekwencji wzrosną dochody Wnioskodawcy z usług gastronomicznych i noclegowych lub zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy na tym obszarze.

 

 • W przypadku, gdy planowana operacja dotyczy realizacji szkoleń / warsztatów/przedsięwzięć edukacyjnych, imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych, sportowych w opisie operacji należy zawrzeć szczegółowe informacje dotyczące planowanej organizacji i realizacji każdego przedsięwzięcia, m.in.:

 

a) tytuł, nazwa, temat
b) termin
c) lokalizacja
d) czas trwania w podziale na liczbę dni i liczbę godzin
e) grupa docelowa odbiorców (potencjalni uczestnicy, liczba) oraz zasady uczestnictwa (ogólna dostępność, zasady rekrutacji, kryteria selekcji w przypadku ograniczonej dostępności, odpłatność za uczestnictwo, dochodowość)
f) program (wstępny harmonogram, zakres)
g) kryteria i sposób wyboru, wymagane kwalifikacje, doświadczenie, sposób weryfikacji prawidłowego i rzetelnego wykonania usługi odnoszące się do osób realizujących np. wykładowców, prowadzących, koordynatorów, artystów,
h) rodzaj materiałów związanych z przygotowaniem, promocją oraz realizacją, np.: zaproszenia, plakaty, ogłoszenia, reklamy, materiały szkoleniowe, prezentacje, regulamin konkursu lub zasady przyznawania nagród

i) niezbędne zaplecze techniczno-organizacyjne

 

 • W przypadku, gdy planowana operacja dotyczy wykonania publikacji/analiz/badań nad obszarem wdrażania LSR, w opisie operacji należy zawrzeć szczegółowe informacje o przedsięwzięciu, m.in. planowany:

 

a) tytuł, nazwa, temat,

b) zakres, liczba stron (w przybliżeniu), format, rodzaj oprawy, liczba egzemplarzy, miejsce przechowywania,
c) grupa docelowa (potencjalni odbiorcy) oraz zasady udostępniania i dystrybucji (ogólna dostępność, odpłatność od odbiorców za udostępnienie, dochodowość),
d) wykonawca (kryteria i sposób wyboru, wymagane kwalifikacje, doświadczenie, sposób weryfikacji prawidłowego i rzetelnego wykonania usługi).

 

Realizując operacje szczególnie w ww. zakresie należy pamiętać o obowiązkach dotyczących informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami pkt 3. i 4. Załącznika nr VI do rozporządzenia 1974/2006 oraz zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi np. na stronie tytułowej publikacji (np. broszur, ulotek i biuletynów) oraz na plakatach na temat środków i działań współfinansowanych przez EFRROW należy zamieścić wyraźne wskazanie na udział UE, a także emblemat UE w przypadku, gdy zamieszczone zostało również godło państwowe lub regionalne. Publikacje zawierają odesłania do organu odpowiedzialnego za treść informacji i do instytucji zarządzającej, tj. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • We wniosku o przyznanie pomocy beneficjent obowiązany jest do uzasadnienia racjonalności ponoszonych kosztów

 

W OPISIE ZADAŃ WYMIENIONYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI w kolumnie Uzasadnienie/Uwagi należy podać źródło ceny przyjętej w odniesieniu do danego zadania oraz wskazać informacje:
a) uzasadniające poniesienie danego kosztu (dlaczego planuje się ponieść dany koszt), pozwalające zbadać jego racjonalność (np. zakup aparatu fotograficznego, który umożliwi zrealizowanie kursu fotografii, gdyż Wnioskodawca nie dysponuje takim sprzętem, a z przeprowadzonej kalkulacji wynika, iż koszty wypożyczenia aparatu przekraczają koszty zakupu),
b) uzasadniające jego wysokość (w przypadku kosztów związanych np. z najmem sal lub sprzętu przez Wnioskodawcę, należy odnieść się do stawek za wynajem, montaż (średnich, rzeczywistych oraz aktualnie obowiązujących), występujących w danej miejscowości (regionie)).
c) pozwalające sprawdzić, że nie zostały przekroczone limity wskazane w rozporządzeniu (w przypadku kosztów ogólnych).
d) W odniesieniu do pracy własnej oraz usług świadczonych nieodpłatnie należy wskazać również rodzaj pracy lub usług planowanych do wykonania oraz liczbę godzin przewidzianych na dany rodzaj pracy wraz z uzasadnieniem.
e) Należy również dołączać kopie dokumentów uzasadniających przyjęty poziom cen dla danego zadania (np. wydruki z Internetu, oferty sprzedawców, itd.), przy czym nie jest to wymagane w przypadku pozycji, których poziom cen jest powszechnie znany (np. kiełbasy do bigosu – potrawy regionalnej przyrządzanej na kiermasz lokalnych potraw regionalnych). Załączenie tych dokumentów znacznie przyspieszy weryfikację racjonalności planowanych do poniesienia kosztów.
f) W przypadku, gdy weryfikacja zasadności oraz racjonalności przedstawionego przez Wnioskodawcę zakresu rzeczowego nie jest możliwa na podstawie powszechnie dostępnych źródeł, Wnioskodawca może zostać poproszony o przedstawienie oferty na realizację takiego zadania albo innych dokumentów, na podstawie których dokonał kalkulacji tego kosztu.
– W przypadku kosztów powyżej 3500 zł netto beneficjent ma obowiązek przeprowadzenia postępowania ofertowego.
– tj. załączenia do wniosku o przyznanie pomocy minimum 3 zapytań ofertowych i trzech odpowiadających im ofert wraz z protokołem wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

BENEFICJENCI MAŁYCH PROJEKTÓW

1) osoba fizyczna, która jest:

◦obywatelem państwa członkowskiego UE
◦pełnoletnia
◦zamieszkująca na obszarze objętym LSR lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze
Pomoc osobie fizycznej, która nie wykonuje działalności gospodarczej oraz nie zamierza jej wykonywać może zostać przyznana wyłącznie w zakresie:
a) rozwijania aktywności społeczności lokalnej przez promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych;
b) promowania, zachowania lub oznakowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez kultywowanie:
– miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
– języka regionalnego i gwary,
– tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

 

Pomoc może zostać przyznana osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub planującej taką działalność podjąć jeżeli operacja objęta wnioskiem będzie realizowana w zakresie w/w działalności gospodarczej.

 

2) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze np.:

 • instytucje kościelne (caritas), parafie, inne związki wyznaniowe
 • Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS (w tym KGW, OSP)
 • Fundacje
 • Instytucje kultury, w tym biblioteki, muzea, orkiestry- jednostki organizacyjne jst utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 493) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Uwaga! Jeżeli w/w. instytucje działają na podstawie innych ustaw należy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie
 • Wspólnoty gruntowe – ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169)
 • Uczniowskie kluby sportowe
 • Instytuty PAN – Art. 46 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 o Polskiej Akademii Nauk
(Dz.U. z 1997 Nr 75 poz. 469 z późn. zm)
 • Spółdzielnie mieszkaniowe Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848)
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
 • Spółka wodna – Prawo wodne
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

 

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:

 • Wspólnota mieszkaniowa
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Spółka akcyjna w organizacji
 • Spółka z o.o. w organizacji

 

Z pomocy nie mogą skorzystać

Jednostki organizacyjne, którym ustawy nie nadają zdolności prawnej np. :

 • szkoły publiczne
 • przedszkola publiczne
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • Lasy Państwowe (w tym nadleśnictwa)
 • KGW nierejestrowe
 • OSP nierejestrowe
 • sołectwa

 

ZAKRES POMOCY W RAMACH „MAŁYCH PROJEKTÓW”

1) podnoszenie jakości życia  społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:

 

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,
                np. zakup rowerów, bryczki
b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,
         np. kursy dla przedsiębiorców, szkolenia specjalistyczne, warsztaty z zakresu ginących zawodów np.: dla przyszłych kowali, tkaczek, garncarzy…
W przypadku realizacji operacji polegających na organizacji przedsięwzięć edukacyjnych, organizacji imprez, itp. należy mieć na uwadze, że operacje te muszą mieć charakter otwarty tzn. nie mogą być organizowane dla z góry określonej grupy osób. W przypadku, gdy liczba uczestników w szkoleniu jest z jakiegoś powodu ograniczona organizator powinien przewidzieć przejrzysty system rekrutacji.
W ramach małych projektów nie można uzyskać wsparcia na prowadzenie szkoleń w zakresie następujących dziedzin:

 

 • minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych (tzw. cross-compliance)
 • upowszechnianie nowoczesnych technologii w rolnictwie i leśnictwie
 • upowszechnianie zasad proekologicznych metod produkcji rolniczej, a w szczególności integrowanej produkcji rolniczej i rolnictwa ekologicznego
 • upowszechnianie standardów jakościowych w produkcji rolniczej i leśnej
 • ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym lub produkcją leśną
 • podejmowanie nowych, rynkowo zorientowanych kierunków produkcji rolnej
 • popularyzacja nowych kierunków działalności rolniczej w celu uzyskiwania dodatkowych dochodów
 • poprawa jakości i higieny produkcji
 • prawidłowe warunki utrzymania zwierząt
 • ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw na Obszarach Szczególnie Narażonych
 • zastosowanie mikrokomputerów i programów komputerowych w usprawnieniu zarządzania gospodarstwem rolnym i leśnym
 • warunki bezpiecznego wytwarzania i przechowywania pasz w gospodarstwie w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego
 • Na stronie internetowej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) dostępna jest aktualna lista tematów szkoleń w ramach działania 111 zatwierdzonych do realizacji. Zadanie dotyczące szkoleń objęte wnioskiem w ramach małych projektów nie może pokrywać się z jakimkolwiek tematem szkoleń wymienionych powyżej oraz wymienionych w wykazie operacji ze strony internetowej www.fapa.org.pl Dodatkowo archiwalne wykazy będą zamieszczane na stronie internetowej MRiRW
c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów
              np. festyny, koncerty folklorystyczne, dożynki, zawody sportowe…
d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: 
a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych
                np. przeglądy zespołów folklorystycznych, zespołów kultywujących sztukę dawną,
b) promocję lokalnej przedsiębiorczości
c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów
-W przypadku realizacji operacji w zakresie wyposażenie lub remontu połączonego z modernizacją należy pamiętać, iż wraz z wnioskiem o płatność należy przedstawić m.in. regulamin świetlicy wiejskiej albo obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej.
-Wykluczenie nie obejmuje kosztów remontu dotyczących inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego, takiego jak elementy charakterystyczne dla kultury i krajobrazu wiejskiego np. obiektów zabytkowych.
-Inwestycje, których celem jest odtworzenie zdekapitalizowanego majątku trwałego np. wymiana skorodowanego pokrycia dachowego budynku na nowe pokrycie blachą, są inwestycjami odtworzeniowymi.
-Polskie prawodawstwo nie definiuje pojęcia „modernizacja obiektu budowlanego”. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane remont, to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
-Oznacza to więc, iż zwykły remont obiektów budowlanych, jako inwestycja odtworzeniowa, nawet jeżeli zastosowano inne materiały budowlane, nie może być kosztem kwalifikowalnym. Podobnie inwestycję polegającą np. wyłącznie na odbudowie dachu i odtworzeniu elementów zniszczonych wskutek pożaru w budynku, należałoby uznać za prostą inwestycję odtworzeniową.
-Koszt operacji polegającej na wymianie pokrycia dachowego mógłby być kosztem kwalifikowalnym w sytuacji, gdy np. poza wymianą pokrycia dachowego na budynku tym planuje się modernizację (przebudowę) w postaci: wykonania ocieplenia dachu z pianki poliuretanowej, wydzielenia pomieszczeń służących celom operacji lub zakupu i montażu urządzeń wentylacji budynku lub inną inwestycję towarzyszącą, która wprowadza element modernizacji w odniesieniu do danego obiektu budowlanego.
-W przypadku inwestycji budowlanych zawierających odniesienie do pojęcia „remont połączony z modernizacją” należy mieć na uwadze, że dokumenty towarzyszące inwestycji (projekt budowlany, kosztorysy, rysunki charakterystyczne itd.) powinny wykazywać, że inwestycja nosi znamiona „modernizacji”. Ustalenie, czy roboty budowlane stanowią remont połączony z modernizacją, odnoszą się do całego obiektu budowlanego (a nie tylko do elementu obiektu budowlanego), co oznacza, że obiekt zawierający elementy „modernizacji” może być w całości zaliczony do kosztów kwalifikowalnych. Wszelkie inwestycje polegające na wykonaniu nowych, nieistniejących dotychczas składników lub elementów, głównie w sferze aktywów trwałych, nie są inwestycjami odtworzeniowymi.
-Należy zwrócić uwagę, że elementy powodujące modernizację obiektu budowlanego najczęściej wymagają uzyskania pozwolenia na ich realizacje w trybie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a nie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:

a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR
b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej
                np.: budowa pomostów, budowa domków letniskowych na wynajem, budowa placu zabaw, zakup wyposażenia gospodarstwa agroturystycznego
Infrastruktura turystyczna -obiekty oraz urządzenia turystyczne, służące zaspokajaniu potrzeb związanych z bierną lub aktywną turystyką.
Planując realizację małego projektu inwestycyjnego związanego np. z małą infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną, należy wziąć pod uwagę, że infrastruktura ta będzie musiała być udostępniana przez co najmniej 5 lat od dnia przyznania pomocy.
4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000
                np. przywrócenie rodzimych lokalnych gatunków roślin, odtworzenie zabytkowych parków,  zabezpieczenie pomników przyrody, oznakowanie i rozpowszechnianie wiedzy o wartości i znaczeniu tych obiektów…
5) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:
a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków
                np. odnowienie kapliczek, pomników, zabytkowych ogrodzeń, bram, dzwonnic, mostków, altan…
b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje
c) kultywowanie:
— miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów
— języka regionalnego i gwary
— tradycyjnych zawodów i rzemiosła
              np. zakup strojów dla KGW, zakup instrumentów muzycznych dla zespołu folklorystycznego
Planując realizację operacji związanych z kultywowaniem tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów i usług należy wziąć pod uwagę fakt, iż w ramach osi 4. PROW 2007-2013 Leader nie ma możliwości przyznania pomocy na operacje, które realizują cele osi 1. PROW 2007-2013 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, co oznacza, że pomoc na operacje, które polegają na wsparciu działalności rolniczej (np. pszczelarstwa, uprawy tradycyjnych odmian jabłoni, śliw, winorośli) nie będzie mogła być przyznana.
d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania „Funkcjonowanie LGD”
e) promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,
f) urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich;

 

6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług,których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:

 a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych
b) promocję produktów lub usług lokalnych
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych  niż realizowane w ramach działania „Uczestnictwo rolników w  systemach jakości”
 d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów  budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży  produktów lub usług lokalnych
e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów  budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów  lokalnych
f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych
— z wyłączeniem działalności rolniczej

 

7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej
np. zakładanie kolektorów słonecznych, instalacji pozwalających na wykorzystanie energii geotermalnej, wiatrowej lub wodnej w celu obniżenia kosztów prowadzenia działalności na obszarze wiejskim

 

Dopuszcza się realizację kilku zakresów w ramach jednej operacji z tym, że muszą być ze sobą racjonalnie powiązane i prowadzić do osiągnięcia celu wskazanego we wniosku.
Planując realizację małego projektu należy mieć na uwadze, że mały projekt powinien stanowić zamkniętą całość, a nie część większej inwestycji, sztucznie wyodrębnioną w celu uzyskania wyższej kwoty pomocy.
Możliwe jest złożenie w ramach naboru dwóch wniosków dotyczących tej samej działalności, jeżeli służą one realizacji innych celów np. jeden z wniosków obejmuje wyposażenie świetlicy wiejskiej, natomiast drugi utworzenie izby pamięci w kolejnym pomieszczeniu w tej samej lokalizacji.
Zakres operacji musi wskazywać na związek z zakresem działalności Wnioskodawcy określonym w dokumentach konstytuujących jego działalność, np. odpisie z KRS, umowie, statucie. Informacja ta nie dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

LIMITY POMOCY W MAŁYCH PROJEKTACH

Forma pomocy: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych małego projektu

—
 • maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych operacji,
 • —wkład własny (finansowy i niepieniężny)
—
Nie więcej niż 50 tys. zł na jedną operację (projekt) – refundacja
Limit: nie więcej niż 200 tys. zł na beneficjenta w okresie wdrażania PROW 2007-2013

 

W przypadku podmiotów mogących być beneficjentami w ramach działań: „Tworzenie i rozwójmikroprzedsiębiorstw”  (osoby fizyczne ubezpieczone w ZUS, mikroprzedsiębiorcy) oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  (rolnicy, domownicy rolników, ubezpieczeni z KRUS) limit na beneficjenta wynosi 50 tys. złotych.

 

Wkład niepieniężny obejmuje wartość:
 • —pracy własnej oraz usług świadczonych nieodpłatnie – stanowi iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty i liczby 168
Przeciętne wynagrodzenie w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty – tj. za 2011 r. (3.399,52 zł)
3.399,52 zł/168 godzin x liczba przepracowanych godzin (20,23 zł/godz. x liczba przepracowanych godzin)
 • —udostępnienie ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006

 

– W przypadku udostępnienia ziemi lub nieruchomości wartość wkładu jest poświadczona przez niezależnego wykwalifikowanego eksperta lub odpowiednio uprawniony organ” (art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006)

 

– Określenie wysokości wkładu niepieniężnego w postaci udostępnienia sprzętu lub surowców powinno się opierać na cenach rynkowych (w odniesieni do ilości surowca i jego jakości (np. drewno), czy parametrów (np. sprzęt)
– Jeżeli Wnioskodawca nie jest w stanie określić wysokości wkładu niepieniężnego może zwrócić się do rzeczoznawcy, lecz nie ma takiego obowiązku
– Należy mieć na uwadze, że wartość wkładu niepieniężnego może zostać poddana niezależnej ocenie i weryfikacji (na etapie oceny WoPP)

 

PRZYKŁADY

1) gdy wystąpią koszty ogólne – KO

 

Koszty kwalifikowalne (pozostałe) – 10.000 zł
Koszty ogólne – 1.000 zł (10% pozostałych z wyłączeniem wkładu niepieniężnego, czyli 10% z 10.000 zł)
Wkład niepieniężny – 1.500 zł (nielimitowane)
Razem Koszty kwalifikowalne – 12.500 zł
Refundacja 80% – 10.000 zł
Wkład własny – 2.500 zł, w tym:
—Wkład niepieniężny – 1.500 zł
—Wkład finansowy – 1000 zł

 

2) gdy nie wystepują KO

Koszty kwalifikowalne (pozostałe) – 9.600 zł
Koszty ogólne – 0,00 zł
Wkład niepieniężny – 2.400 zł [nielimitowane]
Razem Koszty Kwalifikowalne – 12.960 zł
Refundacja 80% – 9.600 zł
Wkład własny – 2.400 zł, w tym:
—Wkład niepieniężny – 2.400 zł
—Wkład finansowy – 0,00 zł

 

Wnioskowana kwota pomocy dla etapu (etapów), nie może przekroczyć:
 • iloczynu Kosztów kwalifikowalnych realizacji operacji oraz maksymalnego poziomu dofinansowania operacji (80 %); oraz
 • nie może przekroczyć Maksymalnej wysokości pomocy na jedną operację (25 tys. zł) oraz Pozostałego limitu pomocy do wykorzystania w latach 2007-2013 (obliczanego indywidualnie dla każdego podmiotu); oraz
 • różnicy wartości Kosztów kwalifikowalnych realizacji operacji oraz Wartości wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych

Zgodnie bowiem z art. 54 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1974/2006 wydatki publiczne współfinansowane przez EFRROW, wnoszące wkład do operacji obejmującej wkłady niepieniężne, nie mogą przekroczyć całkowitych kwalifikujących się wydatków, z wyłączeniem wkładów niepieniężnych, na zakończenie operacji.

 

Dozwolone źródła współfinansowania ze środków publicznych:

 

 • z Funduszu kościelnego
 • z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej
Wskazane środki publiczne mogą zostać wykorzystane do współfinansowania operacji jedynie do wysokości wkładu własnego Wnioskodawcy, tj. do wysokości 20% planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowalnych operacj.
Współfinansowanie
Wydatki podlegające refundacji nie mogą być wcześniej sfinansowane z bezzwrotnych środków otrzymanych od innych podmiotów publicznych
Źródła sfinansowania operacji będą podlegały weryfikacji na podstawie dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta na etapie rozpatrywania wniosku o płatność
Jeśli kwota innych środków publicznych stanowiących współfinansowanie operacji przekroczy 20%, tj. wartość wkładu własnego, Wnioskodawca jest zobowiązany do pomniejszenia wnioskowanej kwoty pomocy.
PRZYKŁAD
Koszty kwalifikowane po zrealizowaniu projektu wynoszą 10.000,00 zł
Beneficjent otrzymał na realizację operacji środki z Funduszu Kościelnego/ dofinansowanie ze środków JST w wysokości 3.900,00 zł, co stanowi 39 % kosztów kwalifikowanych operacji
Dofinansowanie w tym przypadku wynosi max. 61% (100% – 39% )
Prawidłowo wyliczona we wniosku o płatność wnioskowana kwota pomocy wynosi 6.100,00 zł
UWAGA
Dla instytucji kultury w celu uniknięcia uzasadnionego zarzutu podwójnego finansowania formę dotacji można przyjąć wyłącznie w odniesieniu do wysokości wkładu własnego Wnioskodawcy.
W części refundowanej finansowanie zadania może mieć formę pożyczki udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ewentualnie ze środków uzyskanych z kredytu, poręczonego w razie potrzeby przez gminę.

 

Dochodowość małych projektów

 

W przypadku operacji nieinwestycyjnych (np. szkolenie, konkurs fotograficzny, podnoszenie świadomości poprzez udział dzieci w przedsięwzięciach angielskiego warsztatowych lub edukacyjnych, o ile jest to zawarte w LSR) dopuszczalny poziom dochodów generowanych w związku z realizacją małego projektu nie może przekroczyć wysokości wkładu własnego Wnioskodawcy w finansowanie projektu.

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 

Uzasadnione zakresem realizacji małego projektu, niezbędne do osiągnięcia jego celu oraz racjonalne:
1) Koszty ogólne – są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją małego projektu, obejmują koszty:
 • przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu
 • opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych
 • opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych
 • sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego

 

2) zakupu materiałów lub przedmiotów
3) zakupu usług lub robót budowlanych
 -budowy, a także prac polegających na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
 -prace konserwatorskie
Nie ma możliwości wystawienia faktury/rachunku za samodzielne wykonanie usługi przez Beneficjenta (jedyną możliwością wniesienia wymiernego wkładu do projektu jest przeliczenie na liczbę godzin pracy własnej)

4) najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy.

 

5) Podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli nie ma możliwości jego odzyskania (W przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia powinien wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do organu upoważnionego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005, Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).
6) Wartość wkładu niepieniężnego – obecnie nielimitowana należy pamiętać jednak, iż całkowita wnioskowana kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy kosztów kwalifikowalnych realizacji operacji oraz Wartości wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych.
7) Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów stanowiących koszty ogólne zalicza się koszty w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektówpomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.
8) Co do zasady kwalifikowalność kosztów uznawana jest:
a) od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty
JEDNAK:
Realizacja projektu – ponoszenie kosztów kwalifikowalnych jest możliwa przed podpisaniem umowy od dnia złożenia wniosku o pomoc do LGD w takim wypadku wnioskodawca realizuje operacje zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym (załącznik do wniosku o pomoc), nie może w nim dokonywać przed podpisaniem umowy żadnych zmian.
Ponoszenie kosztów na własne ryzyko od dnia podpisania umowy (bezpieczniejsze)
Koszty ogólne są kwalifikowalne od 1.I.2007 r.
b) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 000 złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego
 • Płatność gotówką lub kartą – nie może przekroczyć 1000 zł
 • Powyżej 1000 zł – płatność bezgotówkowa (przelew bankowy)

c) jeżeli operacja inwestycyjna jest realizowana na obszarze objętym LSR oraz poza tym obszarem to koszt części inwestycji realizowanej poza obszarem wdrażania LSR nie stanowi kosztu kwalifikowanego operacji, czyli nie może być opłacony z przyznanej pomocy na mały projekt.

 

9) Zakup rzeczy używanych

 

W przypadku operacji dotyczących kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz remontu i wyposażenia muzeów dopuszczalne jest zakup używanego sprzętu, maszyn, urządzeń, sprzętu, wyposażenia lub zabytków.
Beneficjent musi załączyć Wycenę wraz z opinią rzeczoznawcy posiadającego uprawnienia do dokonywania wyceny (uprawnienia nadane np. przez NOT, SITR, SIMP itd.)

 

W przypadku, gdy cena zakupu używanego sprzętu, maszyn, urządzeń, wyposażenia lub zabytków jest wyższa od ich wartości rynkowej z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę lub od ceny podobnego nowego sprzętu, koszt zakupu tego sprzętu, maszyn lub urządzeń należy uznać za kwalifikowalny do wysokości ustalonej przez rzeczoznawc.

ZAŁĄCZNIKI DO MAŁYCH PROJEKTÓW

 

Do wniosku załącza się załączniki zgodnie z wykazem zamieszczonym w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013

 

 

A. Załączniki dotyczące Wnioskodawcy

 

A.1 Osoba fizyczna – Załączniki wymagane w przypadku  osoby fizycznej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
1.      Dokument tożsamości – części dotyczące danych osobowych – kopia.
Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości. Kopie strony/stron powinny zawierać dane osobowe oraz adres zamieszkania Wnioskodawcy. Obywatele Polski zobowiązani są złożyć kopię dowodu osobistego, a obywatele pozostałych państw UE kopię karty pobytu, paszportu lub każdego innego dokumentu ze zdjęciem, wydanego w kraju obywatelstwa danej osoby, który w danym kraju jest uznawany za dokument tożsamości i zawiera dane osobowe oraz informację o obywatelstwie. Jeżeli Wnioskodawca będący Obywatelem Polski z jakiegoś powodu nie może załączyć kopii dowodu osobistego, może załączyć kopię paszportu wraz z zaświadczeniem z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu zameldowania na pobyt czasowy lub stały na podstawie którego UM będzie mógł potwierdzić miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.
2Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o zameldowaniu na pobyt czasowy w miejscu zamieszkania, w przypadku, gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały – oryginał.
W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której adres zamieszkania różni się od adresu zameldowania na pobyt stały podanego w dokumencie tożsamości, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności (…).
A.2 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR– dodatkowo
3.      Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej – oryginał lub kopia.
Jeżeli Wnioskodawca będący osobą fizyczną, który prowadzi działalność gospodarczą, występuje o pomoc na operację związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, a nie występuje w elektronicznej Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej (CEIDG) lub występuje rozbieżność pomiędzy danymi dotyczącymi przedsiębiorcy i prowadzonej działalności zawartymi w CEIDG, a informacjami posiadanymi przez UM (pochodzącymi z dokumentów dotąd załączonych przez Wnioskodawcę) lub na podstawie informacji dostępnych w CEIDG nie jest możliwe zweryfikowanie, czy Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR, wówczas Wnioskodawca załącza do wniosku zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Osoba fizyczna, która w związku z realizacją operacji planuje podjąć działalność gospodarczą (pierwsza rejestracja) zaświadczenie przedstawia wraz z pierwszym wnioskiem o płatność, które należy załączyć o ile dotyczy.
A.3 Wspólnicy spółki cywilnej – dodatkowo
4.      Umowa spółki cywilnej – kopia.
Umowa spółki oraz czas jej trwania musi być zawarta na czas nieokreślony lub oznaczony, jednak w przypadku operacji inwestycyjnych, nie krótszy niż okres zobowiązania Beneficjenta do utrzymania przedmiotu umowy przyznania pomocy, tj. co najmniej 5 lat od dnia przyznania pomocy. W przypadku, gdy czas obowiązywania umowy spółki nie został w niej określony, należy uznać, iż jest ona ważna bezterminowo.
Umowa spółki cywilnej powinna zawierać określenie rodzaju prowadzonej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) oraz upoważnienie wspólnika tej spółki do ubiegania się o pomoc w imieniu wspólników (w sytuacji gdy do wniosku nie została załączona stosowana uchwała).
5. Uchwała wspólników spółki cywilnej, upoważniająca wspólnika tej spółki do ubiegania się o pomoc w imieniu wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy taka uchwała została podjęta – oryginał lub kopia.
Należy załączyć w przypadku, gdy w umowie spółki cywilnej nie wskazano wspólnika spółki cywilnej upoważnionego do ubiegania się o pomoc w imieniu wspólników spółki cywilnej.
A.4 Osoba prawna (inna niż w polach A.5 i A.6) albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.
6. Aktualny albo pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – oryginał lub kopia.
Dokument jest składany w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (w tym osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub stowarzyszenie lub organizacja pozarządowa).
W zależności od rodzaju Wnioskodawcy należy dołączyć odpowiednio:
odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podmioty, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które występują o wsparcie w ramach małych projektów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą załączyć zarówno odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak też odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
7. Umowa lub statut – (załącznik obowiązkowy, jeżeli jest to pierwszy wniosek o przyznanie pomocy albo jeżeli dokument złożony z poprzednim wnioskiem uległ zmianie) – oryginał lub kopia.
W zależności od formy prawnej Wnioskodawcy należy dołączyć umowę (np. spółki) lub statut.
W dokumencie konstytuującym działalność Wnioskodawcy powinien być określony m.in. zakres wykonywanej działalności, obszar i tryb działania. Informacje zawarte w ww. dokumencie powinny pozwolić na potwierdzenie, że operacja opisana we wniosku może być realizowana w zakresie objętym działalnością podmiotu, a obszar na którym Wnioskodawca prowadzi działalność obejmuje obszar objęty LSR.
8. Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e) zdolność prawną Wnioskodawcy (jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) oraz posiadanie przez Wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR – kopia.
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie podlega wpisowi do KRS oraz do innych rejestrów należy dołączyć dokumenty potwierdzające zdolność prawną Wnioskodawcy (np. zaświadczenie albo oświadczenie, że ma zdolność prawną wraz ze wskazaniem, która ustawa jest podstawą powołania Wnioskodawcy i prowadzenia przez niego działalności).
Dokument powinien zawierać m.in. określenie zakresu prowadzonej przez podmiot działalności.
A.5 Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.
9. Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną i o pełnieniu funkcji organu osoby prawnej wystawione przez Wojewodę lub MSWiA nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – oryginał albo kopia.
W przypadku jednostek organizacyjnych kościoła np. parafii ww. zaświadczenie wystawia właściwy terytorialnie Wojewoda, natomiast w przypadku innych związków wyznaniowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
A.6 Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
10. Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego – kopia.
Należy załączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego, w zależności od jej rodzaju.
Przykładowo, w przypadku gminy należy dołączyć zaświadczenie terytorialnej komisji wyborczej o wyborze wójta / burmistrza.
11. Uchwała o powołaniu skarbnika – kopia.
Należy załączyć uchwałę o powołaniu skarbnika.
Przykładowo, w przypadku gminy należy dołączyć uchwałę rady gminy o powołaniu skarbnika.

 

 

B. Załączniki wspólne dla Wnioskodawców

 

12. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym (…) – kopia.
Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy wskazany w polu 5.1. wniosku powinien być zgodny z numerem identyfikacyjnym Wnioskodawcy wskazanym w załączonym zaświadczeniu, który został nadany Wnioskodawcy zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 z późn. zm.) zwana dalej ustawą. Jeżeli Wnioskodawca nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy złożyć odpowiedni wniosek o wpis do ewidencji i nadanie numeru identyfikacyjnego we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
13. Informacja o posiadaczu numeru identyfikacyjnego producenta – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM.
Zgodnie z Ustawą Wnioskodawca będący małżonkiem osoby podlegającej wpisowi do ewidencji albo współwłaścicielem gospodarstwa rolnego albo wspólnikiem spółki cywilnej o profilu rolniczym, co do których odpowiednio współmałżonek, współposiadacz, wspólnik wyrazili pisemną zgodę może posługiwać się numerem identyfikacyjnym małżonka albo posiadacza albo wspólnika co do którego pozostali wspólnicy wyrazili pisemną zgodę. W tym przypadku musi obowiązkowo wypełnić i dołączyć załącznik nr 12.
14. Dokumenty potwierdzające, że operacja podlegająca wsparciu nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 – oryginał lub kopia.
Jednym z kryteriów dostępu określonych dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju‖ w zakresie małych projektów jest to, iż operacja podlegająca wsparciu nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 „311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej‖, „312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw‖ oraz „313 Odnowa i rozwój wsi‖, ale przyczynia się do osiągnięcia celów tej osi. Zatem pomoc na mały projekt może być przyznana jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca udowodni, że nie może uzyskać pomocy w ramach działań wskazanych powyżej. Potwierdzeniem tej sytuacji może być dokument lub przepis, który wyraźnie wskazuje, iż Wnioskodawca nie spełnia warunków przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 „311 Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej‖, „312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw‖ oraz „313 Odnowa i rozwój wsi‖. W tym celu należy przede wszystkim zweryfikować zakres operacji i spełnianie warunków wynikających z definicji Beneficjenta oraz dotyczących operacji.  Szczegółowe informacje dotyczące sposobów dokonywania wskazanej weryfikacji zamieszczone są w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013
15. Zaświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe – oryginał lub kopia.
albo
Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM.
Dokument wymagany w przypadku, gdy o wsparcie na realizację małego projektu ubiega się przedsiębiorca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Dokument przedstawia również Wnioskodawca będący osobą fizyczną, który w związku z realizacją operacji planuje podjąć działalność gospodarczą. Jeżeli otrzymał pomoc de minimis na uruchomienie działalności przedstawia Zaświadczenie (…), natomiast w przypadku nie uzyskania takiej pomocy Oświadczenie (…).
Zaświadczenie(a) o uzyskanej pomocy de minimis należy załączyć w przypadku, gdy Wnioskodawca w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzającego go lata podatkowe uzyskał pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis, w szczególności w myśl Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12. 2006 roku).
Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis należy załączyć w przypadku, gdy Wnioskodawca w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzającego go lata podatkowe nie uzyskał pomocy
publicznej przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis, w szczególności w myśl Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12. 2006 roku).
Oświadczenie należy sporządzić na formularzu udostępnionym przez UM.
Dokument powinien być opatrzony datą jego sporządzenia oraz czytelnym, własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy/osoby reprezentującej Wnioskodawcę/pełnomocnika Wnioskodawcy (dopuszczalne jest złożenie parafy wraz z pieczęcią imienną).
16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – oryginał
Dokument wymagany w przypadku, gdy o wsparcie na realizację małego projektu ubiega się przedsiębiorca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Formularz należy przygotować w oparciu o wzór stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311), zgodnie z instrukcją jego wypełniania.
W przypadku podmiotów, które zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych, należy załączyć dodatkowo sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrachunkowych lub jeśli przedsiębiorstwo działa 2 lata lub 1 rok, to odpowiednio za 2 lata lub rok.
Posiłkowo proponujemy stosować opracowanie pt. Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc przygotowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.
Osoba fizyczna planująca podjęcie działalności gospodarczej w wyniku realizacji operacji powinna pozostawić niewypełnione pkt 5, 6 i 8 w części A oraz całą część B.
Edytowalny wzór formularza odpowiadający treści załącznika do ww. rozporządzenia, zostanie udostępniony wraz z wnioskiem.
17. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone – oryginał lub kopia.
Należy dołączyć do wniosku w sytuacji, gdy Wnioskodawcę będzie reprezentował w stosunkach z UM pełnomocnik..
Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemnej i określać w swojej treści w sposób niebudzący wątpliwości rodzaj czynności, do których pełnomocnik ma umocowanie. Własnoręczność podpisów musi być potwierdzona przez notariusza.
18. Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM
Należy wypełnić jeden z niżej wymienionych załączników.
18a. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych
albo
18b. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych
W zależności od rodzaju Wnioskodawcy należy wypełnić albo załącznik 18a. albo 18b.
albo
18c. Oświadczenie Wnioskodawcy o rezygnacji z zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych
Oświadczenie Wnioskodawcy o rezygnacji z zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych należy wypełnić w przypadku, gdy Wnioskodawca rezygnuje z zaliczenia go do kosztów kwalifikowalnych.
W takim przypadku nie należy wypełniać załączników 18a albo 18b.
Jeśli przyjęty w danym podmiocie sposób reprezentacji wymaga złożenia oświadczenia woli przez więcej niż jedną osobę, ww. oświadczenie może zostać wypełnione przez kilku reprezentantów podmiotu (na jednym formularzu).
19. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie operacja – kopia.
W przypadku gdy planowana w ramach małego projektu inwestycja jest trwale związana z nieruchomością (tj. budowa, odbudowa, remont, nasadzenia, zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, sprzętu i urządzeń wymagających posadowienia), a także, gdy operacja dotyczy zakupu wyposażenia nieruchomości albo odbudowy, renowacji restauracji albo remontu lub oznakowania zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie nieruchomości, należy załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie operacja.
Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny może być:
·         odpis z ksiąg wieczystych, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, lub
·         wypis z rejestru gruntów, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, lub
·         odpis aktu notarialnego wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie), lub
·         prawomocne orzeczenie sądu wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie), lub
·         ostateczna decyzja administracyjna wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie).
W przypadku, gdy nieruchomość, na której realizowana będzie operacja znajduje się w posiadaniu zależnym Wnioskodawcy dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do tej nieruchomości, może być:
·         umowa dzierżawy lub inna umowa potwierdzająca posiadanie zależne, zawarta na okres co najmniej 5 lat licząc od dnia przyznania pomocy,
·         inne dokumenty potwierdzające tytuł prawny.
Uwaga!
W przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza udokumentować prawo do nieruchomości, na której realizowana będzie operacja poprzez przedstawienie odpisu z ksiąg wieczystych, załączenie dokumentu do wniosku nie jest konieczne, jeżeli księga wieczysta nieruchomości jest prowadzona w systemie informatycznym. W takim przypadku konieczne jest załączenie do wniosku jedynie oświadczenia Wnioskodawcy o numerze elektronicznej księgi wieczystej.
Numer elektronicznej księgi wieczystej składa się z trzech członów:
czteroznakowego kodu wydziału sądu rejonowego, we właściwości którego znajdowała się księga wieczysta w momencie założenia w jej w postaci elektronicznej,
właściwego numeru księgi wieczystej, odpowiadającego numerowi nadanemu w repertorium ksiąg wieczystych danego wydziału,
cyfry kontrolnej – nadawanej w chwili zakładania księgi w postaci elektronicznej ( cyfra od 0 do 9 ).
W celu ustalenia nr elektronicznej księgi wieczystej, należy skontaktować się z właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości Sądem Rejonowym – Wydziałem Ksiąg Wieczystych.
Tytuł prawny nie jest wymagany w sytuacji, gdy:
 • mały projekt dotyczy operacji nieinwestycyjnej,
 • mały projekt dotyczy inwestycji liniowej np. polegającej na oznakowaniu szlaków lub ścieżek jeżeli operacja nie obejmuje prac budowlanych.
20. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub będącej przedmiotem współwłasności – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM.
Zgoda na realizację operacji jest wymagana, w przypadku gdy planowana inwestycja jest trwale związana z nieruchomością (tj. budowa, odbudowa, remont, nasadzenia, zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, sprzętu i urządzeń wymagających posadowienia) lub gdy operacja dotyczy zakupu wyposażenia do nieruchomości albo odbudowy, renowacji restauracji albo remontu lub oznakowania zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tej nieruchomości, natomiast dana nieruchomość znajduje się w posiadaniu zależnym lub jest przedmiotem współwłasności.
Ww. zgoda na realizację operacji jest wymagana również, w przypadku gdy mały projekt dotyczy inwestycji liniowej np. polegającej na budowie szlaku rowerowego. Dokument nie jest wymagany w przypadku, gdy inwestycja liniowa polega jedynie na oznakowaniu szlaków lub ścieżek, jeżeli operacja nie obejmuje prac budowlanych np. oznakowanie szlaku rowerowego.
W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności oświadczenie powinno zostać złożone oddzielnie przez każdego ze współwłaścicieli.
21. Zaświadczenie o wpisie obiektu do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków – oryginał albo kopia.
Dokument wydany przez organ prowadzący daną ewidencję zabytków lub rejestr, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).
W przypadku obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków będzie to zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, natomiast, w przypadku obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, będzie to zaświadczenie wydane przez Wójta, Burmistrza albo Prezydenta miasta. Honorowane będą również zaświadczenia wydane przez Generalnego Konserwatora Zabytków, który prowadzi krajową ewidencję zabytków.
W przypadku gdy, mały projekt dotyczy zabytku wpisanego do rejestru zabytków, który został uznany przez Prezydenta RP za pomnik historii, Wnioskodawca zamiast zaświadczenia o wpisie obiektu do rejestru zabytków może załączyć oświadczenie, w którym wskaże publikatory ww. rozporządzenia.
22. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji innych obiektów, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.)w przypadku, gdy w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca świadczy usługi turystyczne w innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie – oryginał lub kopia.
Dokumenty wymagane w przypadku przedsiębiorców, którzy świadczą usługi turystyczne polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych w innych obiektach oraz rolników wynajmujących pokoje w gospodarstwie rolnym.
Dokument jest wymagany również w przypadku operacji inwestycyjnych w zakresie rozwijania turystyki lub rekreacji związanym z budową, odbudową lub oznakowaniem małej infrastruktury turystycznej, które nie są bezpośrednio związane z tworzeniem lub rozwijaniem bazy noclegowej, ale są realizowane w związku z wykonywaniem działalności, w ramach której Wnioskodawca świadczy usługi polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych w innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie np. urządzenie sali ćwiczeń dla turystów w związku z działalnością prowadzoną w ramach PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania).
Osoba fizyczna, która w związku z realizacją operacji planuje podjąć działalność gospodarczą (pierwsza rejestracja) zaświadczenie przedstawia wraz z wnioskiem o płatność ostateczną.
Przedstawienie ww. zaświadczenia wraz z wnioskiem o płatność ostateczną dopuszczalne jest także w przypadku, gdy dokonanie zgłoszenia do ewidencji możliwe będzie dopiero po realizacji operacji dotyczącej tego obiektu, np. polegającej na jego budowie.
23. Przyrzeczenie zaszeregowania obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii (promesa) wydane na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych lub decyzja określająca kategorię obiektu hotelarskiego, nadana na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, w przypadku, gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi turystyczne w obiektach hotelarskich – oryginał lub kopia.
Dokumenty wymagane w przypadku przedsiębiorców, którzy świadczą usługi turystyczne polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych w obiektach hotelarskich. Zgodnie z ww. ustawą za obiekty hotelarskie uznaje się: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe.
Dokument jest wymagany również w przypadku operacji inwestycyjnych w zakresie rozwijania turystyki lub rekreacji związanym z budową, odbudową lub oznakowaniem małej infrastruktury turystycznej, które nie są bezpośrednio związane z tworzeniem lub rozwijaniem bazy noclegowej, ale są realizowane w związku wykonywaniem działalności, w ramach której Wnioskodawca świadczy usługi polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych w obiektach hotelarskich, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie np. urządzenie sali ćwiczeń dla turystów w związku z działalnością prowadzoną w ramach PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
Osoba fizyczna, która w związku z realizacją operacji planuje podjąć działalność gospodarczą (pierwsza rejestracja) dokument przedstawia wraz z wnioskiem o płatność ostateczną.
Przedstawienie ww. zaświadczenia wraz z wnioskiem o płatność ostateczną dopuszczalne jest także w przypadku, gdy dokonanie zgłoszenia do ewidencji możliwe będzie dopiero po realizacji operacji dotyczącej tego obiektu, np. polegającej na jego budowie.
24a. Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wskazujące rachunek bankowy Wnioskodawcy lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza albo rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na rzecz Wnioskodawcy lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe – oryginał,
albo
24b. Umowa z bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową na prowadzenie rachunku bankowego lub jej część, pod warunkiem, że będzie ona zawierać dane właściciela, numer rachunku bankowego oraz potwierdzenie, że jest to rachunek, na który mają być przekazane środki finansowe – kopia
albo
24c. Inny dokument z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, świadczący o aktualnym numerze rachunku bankowego, zawierający dane takie, jak numer rachunku bankowego, nazwisko/nazwę właściciela, (np.: aktualny wyciąg z rachunku z usuniętymi danymi finansowymi) – oryginał lub kopia
– w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o zaliczkę.
W przypadku, gdy w związku z realizowaną operacją Wnioskodawca ubiega się o zaliczkę należy załączyć jeden z dokumentów wymieniony w pkt. 24a – 24c.
25 Wycena wraz z opinią rzeczoznawcy określająca wartość rynkową wkładu niepieniężnego w postaci udostępnienia nieruchomości – oryginał lub kopia
Załącznik obowiązkowy tylko w sytuacji, gdy Wnioskodawca planuje wnieść wkład niepieniężny w formie udostępnienia nieruchomości.
Uwaga!
Zgodnie z art. 54 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w przypadku udostępnienia ziemi lub nieruchomości wartość wkładu musi zostać poświadczona przez niezależnego wykwalifikowanego eksperta lub odpowiednio uprawniony organ.
W przypadku udostępnienia pomieszczenia w ramach realizacji projektu należy ustalić, czy obowiązują oficjalne stawki czynszu za wynajem takiego pomieszczenia i jeżeli tak, to jaki podmiot był właściwy do określenia tych stawek. Podmiot ten można uznać za uprawniony do potwierdzenia wartości takiego wkładu (w praktyce potwierdzenie może wynikać ze stosownego dokumentu w tym zakresie wydanego/ogłoszonego przez ten podmiot).
W przypadku udostępnienia dla potrzeb projektu przez gminną jednostkę samorządu terytorialnego, pomieszczenia w budynku gminy wchodzącego w skład zasobu nieruchomości gminy, wartość wkładu w tym zakresie może być potwierdzona przez radę gminy, która jest organem uprawnionym do podejmowania uchwał w sprawie wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (tzn. stosowana uchwała rady gminy może potwierdzać tę okoliczność). Należy uznać, że zasady najmu lub dzierżawy nieruchomości gminy na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata, mogą być określane przez wójta gminy (oczywiście za zgodą rady gminy).
Jeżeli chodzi o organy uprawnione do określenia stawek czynszu za powierzchnię użytkową lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego stawki czynszu w takich lokalach ustala właściciel. Za publiczny zasób mieszkaniowy należy rozumieć lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy albo lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.
Jeżeli właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, stawki czynszu ustala organ wykonawczy tej jednostki: w przypadku gminy – jw. a w przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z uchwałą odpowiednio rady powiatu lub sejmiku województwa w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność tych jednostek lub własność samorządowych osób prawnych.
Ponadto gminy, są obowiązane do ogłaszania co roku, w wojewódzkim dzienniku urzędowym, zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, przy wykorzystaniu danych przekazywanych przez zarządców nieruchomości, danych własnych, danych przekazanych przez właścicieli i lokatorów oraz organizacje ich zrzeszające, jak również danych pochodzących z innych źródeł.
W przypadku nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej, która udostępnia lokal użytkowy wchodzący w skład nieruchomości stanowiącej własność tej osoby, wartość nieruchomości może być określona przez rzeczoznawcę majątkowego.
W przypadku udostępnienia ziemi lub nieruchomości przewiduje się poświadczenie wartości wkładu nie tylko przez odpowiednio uprawniony organ ale również przez niezależnego wykwalifikowanego eksperta.
W przypadku udostępnienia ziemi lub nieruchomości przewiduje się poświadczenie wartości wkładu przez odpowiednio uprawniony organ lub przez niezależnego, wykwalifikowanego eksperta.
W przypadku określania wartości wkładu polegającego na udostępnieniu nieruchomości na realizację operacji nieinwestycyjnej, nie będącej pomieszczeniem (pole, łąka, itp.) konieczne jest uzyskanie opinii przez niezależnych ekspertów z dziedzinie rolnictwa np. doradców rolnośrodowiskowych, doradców rolnych.
Dopuszczalne jest dostarczenie ww. dokumentu wraz z wnioskiem o płatność, w którym zostaną przedstawione do refundacji ww. koszty.

 

 

C. Załączniki dotyczące robót budowlanych

 

26. Kosztorys inwestorski [sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389)] – oryginał lub kopia
Jeśli Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 944, z późn. zm.) oraz jednocześnie planowana przez Wnioskodawcę wartość robót budowlanych przekracza w złotych równowartość kwoty 14 000 euro – do wniosku załącza kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).
Wartość kosztorysowa jest podawana w kosztorysie inwestorskim bez podatku VAT.
Jeśli Wnioskodawca nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.944, z późn. zm.) lub planowana przez Wnioskodawcę wartość robót budowlanych nie przekracza w złotych równowartość kwoty 14 000 euro (w przypadku robót, w odniesieniu do których Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych) – do wniosku może (lecz nie ma obowiązku) załączyć kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (…).
W przypadku, gdy ww. Wnioskodawca nie sporządzi kosztorysu (jeśli planowany zakres tych robót dotyczy prostych prac, dla których ocena zasadności zakresu oraz racjonalności kosztów możliwa jest bez wiedzy specjalistycznej, jedynie na podstawie powszechnie dostępnych informacji), to zakres robót budowlanych formułuje w układzie odpowiadającym tabeli elementów scalonych i ujmuje wZestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz Opisie zadań.
W takim przypadku w Opisie zadań w kolumnie Uzasadnienie/Uwagi należy wskazać źródła, na podstawie których oszacowano wysokość planowanych do poniesienia wydatków oraz dla ułatwienia procedowania – dołączyć kopię dokumentów uzasadniających przyjęty dla danego zadania (kosztu) poziom cen (np. wydruki z Internetu, oferty sprzedawców).
27. Szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne – oryginał lub kopia
Szkice powinny pozwolić na identyfikację zakresu planowanych do wykonania prac, określić miejsca realizacji operacji i planowanych robót oraz umożliwić sprawdzenie przedmiaru robót. Szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne Wnioskodawca może skopiować z projektu budowlanego.
W przypadku, gdy do realizacji robót budowlanych nie jest wymagane opracowanie projektu budowlanego, Wnioskodawca powinien wraz z wnioskiem dostarczyć opis zakresu planowanych do wykonania robót oraz rysunki zawierające charakterystyczne wymiary (długość, szerokość, wysokość), na podstawie których możliwe będzie określenie lokalizacji robót i weryfikacja przedmiaru. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy planowany jest przykładowo remont połączony z modernizacją pomieszczeń, budynków, itp. W takiej sytuacji Wnioskodawca może wykonać te rysunki samodzielnie, lecz może być poproszony o uzupełnienie rysunków o niezbędne wymiary i opisy.

 

 

D. Inne załączniki

 

Wnioskodawca może wpisać załączniki, które w jego opinii są niezbędne pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego do oceny wniosku, a których nie wyszczególniono w części VIII wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
A-+=