MAŁE PROJEKTY – na co i dla kogo?

Cel Małych projektów: Realizacja działań wzmacniających kapitał społeczny na obszarach wiejskich, rozwijających aktywność społeczną, podnoszących jakość życia, rozwijających turystykę i rekreację oraz zachowujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.

Beneficjent, czyli kto może złożyć wniosek na Mały projekt:

 • pełnoletnia      osoba fizyczna, będąca obywatelem państw członkowskich UE, mająca miejsce      zamieszkania lub prowadząca działalność na obszarze objętym LSR,
 • osoba      prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,      której ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiada siedzibę na      obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze, z      wyłączeniem województwa,
 • dofinansowanie      może otrzymać osoba fizyczna, jeżeli Mały projekt jest związany z      prowadzona działalnością gospodarczą,

Przykłady Beneficjentów: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, właściciel gospodarstwa agroturystycznego, stowarzyszenie, fundacja, organizacja pożytku publicznego, parafia katolicka lub prawosławna, jednostka organizacyjna związku wyznaniowego,

UWAGA: jeżeli osoba fizyczna nie prowadzi i nie planuje założenia działalności gospodarczej, może realizować Mały projekt wyłącznie w zakresie:

 • promocji      i organizacji lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z      wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
 • kultywowania      miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary,      tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

Każdy Beneficjent starający się o pomoc w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich musi posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o wpis do ewidencji producentów odnajdziesz na stronie internetowej Agencji.

Dofinansowanie, wkład własny i VAT:

 • maksymalna      wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 50 000 zł,
 • limit      środków na beneficjenta w okresie programowania nie może przekroczyć kwoty      200 000 zł,
 • całkowity      koszt projektu nie może być niższy niż 4,5 tys. zł i nie wyższy niż 100      tys. zł,
 • poziom      pomocy wynosi 80% kosztów kwalifikowanych i jest wypłacany na zasadzie      refundacji (zwrotu) poniesionych kosztów,
 • wkład      własny to co najmniej 20%. Przy czym może to być wkład finansowy lub      niefinansowy – obejmujący wartość pracy oraz usług świadczonych      nieodpłatnie lub udostępnianie ziemi, nieruchomości, sprzętu, surowców,
 • istnieje      możliwość otrzymania zaliczki, wynoszącej 20% przyznanej pomocy,
 • podatek      VAT jest kosztem niekwalifikowanym dla organów władzy i innych instytucji      prawa publicznego, w tym, m.in. samorządów gminnych, powiatowych,      instytucji kultury,
 • podatek      VAT jest kosztem kwalifikowanym dla jednostek, które nie prowadzą      działalności gospodarczej, nie widnieją w ewidencji podatników VAT i w      związku z realizowanym projektem nie mogą odzyskać podatku VAT,

UWAGA: każdy Beneficjent, który będzie chciał włączyć podatek VAT do kosztów kwalifikowanych, będzie musiał na etapie składania wniosku o płatność przedstawić Interpretację Indywidualną. W celu uzyskania Interpretacji należy zwrócić się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z Wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Koszty kwalifikowane, to koszty uzasadnione zakresem realizacji projektu, niezbędne do osiągnięcia jego celu oraz racjonalne w szczególności:

 • Koszty      ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w      tym:
  • przygotowanie       dokumentacji technicznej projektu,
  • opłaty       za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw       majątkowych,
  • opłaty       notarialne, skarbowe lub sądowe,
  • sprawowanie       nadzoru autorskiego lub inwestorskiego,

UWAGA: koszty ogólne nie mogą przekroczyć wartości 10% pozostałych kosztów pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.

 • Zakup      materiałów lub przedmiotów.
 • Zakup      usług lub robót budowlanych.
 • Najem,      dzierżawa lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub      maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym,      że w przypadku części projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty      zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają      refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub      dzierżawy.
 • Podatek      VAT.
 • Wkład      niepieniężny, w tym:
  • praca       oraz usługi świadczone nieodpłatnie,
  • udostępnianie       ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców.

Warunki otrzymania dofinansowania:

 • operacja      nie może być finansowana z udziałem innych środków publicznych, z      wyjątkiem Funduszu Kościelnego, środków własnych JST lub subwencji      ogólnej,
 • operacja      może być realizowana maksymalnie w 2 etapach,
 • czas      trwania operacji nie może być dłuższy niż 2 lata,
 • wniosek      o płatność ostateczną musi zostać złożony nie później niż  31 grudnia 2014 r.,
 • płatność      ostateczna musi obejmować nie mniej niż 25% kwoty pomocy.

Zakres działań podlegających wsparciu:

 • Podnoszenie      jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:
  • udostępnianie       urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych       mechanicznie,
  • organizację       szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym       dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach       działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007       r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków       Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z       wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego       przedsiębiorcy,
  • organizację       imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych       związanych z promocją lokalnych walorów,
  • zagospodarowanie       przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych, dróg gminnych,       powiatowych, wojewódzkich.
 • Rozwijanie      aktywności społeczności lokalnej przez:
  • promocję       i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia,       z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
  • promocję       lokalnej przedsiębiorczości,
  • remont       połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich       oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu       przylegającego do tych obiektów.
 • Rozwijanie      turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:
  • utworzenie       lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji       turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą       turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz       innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru       objętego LSR,
  • budowę,       odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie       lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej       oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z       wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej.
 • Promowanie,      zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego      dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów      objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000.
 • Promowanie,      zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i      historycznego przez:
  • odbudowę,       renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do       rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków       mieszkalnych,
  • remont       lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich       funkcje,
  • kultywowanie:       miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary;       tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
  • prowadzenie       badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach       działania, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007       r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków       europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • promocję       lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,
  • urządzenie       miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę,       odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów       budowlanych i zagospodarowanie terenów wokół nich.
 • Inicjowanie      powstawania, przetwarzanie lub wprowadzania na rynek produktów i usług,      których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki      lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze,      zwanych dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie      jakości takich produktów lub usług przez:
  • udział       w targach i konkursach produktów lokalnych lub usług lokalnych,
  • promocję       produktów lub usług lokalnych,
  • uzyskanie       certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w       ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7       marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków       Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • budowę,       adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych       wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
  • budowę,       adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych       wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,
  • badanie       rynku produktów lub usług lokalnych – z wyłączeniem działalności       rolniczej.
 • Wykorzystanie      energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków      prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej      na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności      rolniczej.

Szczegóły dotyczące warunków przyznania pomocy znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

UWAGA: najaktualniejsze formularze wniosków pojawiają się w dokumentacji ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy zamieszczonej na stronie www.lgddolinasanu.pl.