Możliwość odwołania od decyzji Rady LGD

Od decyzji Rady w sprawie oceny operacji pod względem zgodności z LSR oraz spełniania lokalnych kryteriów wyboru przysługuje Wnioskodawcy odwołanie do Rady w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia uchwały zatwierdzającej listę rankingową. Odwołanie  skierowane do Rady  należy złożyć w Biurze LGD. Wnioski odwoławcze Rada rozpatruje na najbliższym posiedzeniu, które odbywa się nie później niż 14 dni od dnia zakończenia terminu składania odwołań. W ramach Procedury rozpatrywane są odwołania, które są prawidłowe pod względem formalnym. Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer, który używany jest w trakcie jego rozpatrywania.

1.Odwołanie uznaje się za prawidłowe pod względem formalnym , które:

a)      wpłynie do Biura Stowarzyszenia w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia uchwały zatwierdzającej listę rankingową

b)      złożone będzie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu

c)      wypełnione zostanie na komputerze lub maszynie do pisania

d)     zawierać będzie: pisemne uzasadnienie odwołania oraz nr wniosku nadany na etapie rejestracji w ramach Procedury wyboru

e)      zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie operacji w ramach LSR będą lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy

Jeżeli odwołanie rozpatrzono na korzyść wnioskodawcy, a liczba uzyskanych przez wnioskodawcę punktów, kwalifikuje go do objęcia dofinansowaniem, w danym naborze zyskuje prawo dofinansowania. Powtórna negatywna decyzja Rady o niewybraniu danej operacji do dofinansowania jest w przypadku konkursu LGD ostateczna, ale wnioskodawca może w takiej sytuacji złożyć wniosek o przyznanie pomocy bezpośrednio do podmiotu wdrażającego (Urząd Marszałkowski lub ARiMR) z puli środków tych instytucji. Dalsze postępowanie jest zgodne z Procedurą wyboru.

W załączeniu formularz odwołania od decyzji Rady.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *