Ocena wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Aktualności

W naborze w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” trwającym od 9 września 2013r. do 30 września 2013r. wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie.

W dniu 08 października 2013r. na posiedzeniu Rady LGD oceniono wnioski pod względem ich zgodności z lokalną strategią rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru. Poniżej publikujemy uchwałę wraz z listą ocenionych operacji.

Uchwała

Lista

Od decyzji Rady w sprawie oceny operacji pod względem zgodności z LSR oraz spełniania lokalnych kryteriów wyboru przysługuje Wnioskodawcy odwołanie do Rady w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia uchwały zatwierdzającej listę rankingową. Odwołanie  skierowane do Rady  należy złożyć w Biurze LGD. Wnioski odwoławcze Rada rozpatruje na najbliższym posiedzeniu, które odbywa się nie później niż 14 dni od dnia zakończenia terminu składania odwołań.  W ramach Procedury rozpatrywane są odwołania, które są prawidłowe pod względem formalnym. Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer, który używany jest w trakcie jego rozpatrywania.

Odwołanie uznaje się za prawidłowe pod względem formalnym , które:

a)            wpłynie do Biura Stowarzyszenia w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia uchwały zatwierdzającej listę rankingową

b)           złożone będzie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu

c)            zawierać będzie: pisemne uzasadnienie odwołania oraz nr wniosku nadany na etapie rejestracji w ramach Procedury wyboru

d)           zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie operacji w ramach LSR będą lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy

Jeżeli odwołanie rozpatrzono na korzyść wnioskodawcy, a liczba uzyskanych przez wnioskodawcę punktów, kwalifikuje go do objęcia dofinansowaniem, w danym naborze zyskuje prawo dofinansowania w ramach dostępnych środków.

Powtórna negatywna decyzja Rady o niewybraniu danej operacji do dofinansowania jest w przypadku konkursu LGD ostateczna. Dalsze postępowanie jest zgodne z Procedurą wyboru.

Poniżej publikujemy wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku