Ogłoszenie o naborze pracownika

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu ogłasza nabór na stanowisko:

 

Asystent/ka, konsultant/ka

Wymagania wobec kandydata:

•wykształcenie  wyższe

•pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

•niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

•zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji;

•biegła obsługa komputera i Internetu;

•znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz

•wiedza n/t rozwoju obszarów wiejskich, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem

pisemnego testu;

•mile widziane prawo jazdy kat. B;

Główne Zadania:

•doradztwo unijne dla mieszkańców terenu LSR,

•monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE,

• poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowań unijnych dla projektów Stowarzyszenia z PROW

oraz z innych programów,

•przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacja projektu w ramach funduszy UE

(analizy finansowe, montaż finansowy, projekcje finansowe, cash flow, biznes plany, studia

wykonalności, analizy branżowe, wnioski dotacyjne)

•wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych (obsługa pozyskanych środków

w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa),

•realizacja projektów Stowarzyszenia,

Warunki zatrudnienia:

•umowa o pracę na czas zastępstwa;

•wymiar czasu pracy – 1/2 etatu;

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

•list motywacyjny;

•życiorys – curriculum vitae;

•kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

•kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

•dokumenty poświadczające staż pracy, jeżeli są;

•oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

•oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

 

Dokumenty należy składać do dnia 15 lutego 2012r do godz 15:30 bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok