Ogłoszenie o naborze wniosków

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie „Odnowy i rozwoju wsi”. za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu działającej na terenie gmin: Sanok, Tyrawa Wołoska.

 

Obowiązujące akty prawne i dokumenty:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

Termin składania wniosków:
Od 29 marca 2012 r. do 27 kwietnia 2012r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Nie dopuszcza się składania wniosków za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej.
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu pod adresem: www.lgddolinasanu.pl. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

Zasady ubiegania się o pomoc:
Informacje dotyczące kryteriów wyboru operacji, rodzaju operacji podlegających dofinansowaniu, typu beneficjentów, kwoty środków przeznaczonych na wsparcie finansowe operacji, poziomu dofinansowania oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu przez LGD dostępne będą na stronie pod adresem: www.lgddolinasanu.pl

Kryteria wyboru operacji przez LGD, które zostały określone w LSR:
Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu pod adresem: www.lgddolinasanu.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu w Sanoku.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
Operacje wybrane do dofinansowania muszą spełnić minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD – to jest muszą być zgodne z co najmniej jednym celem ogólnym i 1 celem szczegółowym LSR oraz wpisywać się w przynajmniej 1 przedsięwzięcie jak również uzyskać minimalna liczbę punktów tj. przynajmniej 30% maksymalnej liczby punktów na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji dla poszczególnych działań. Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać operacja jest średnią arytmetyczną wszystkich indywidualnych ocen członków Rady uprawionych do głosowania przy ocenie i wyborze danej operacji, obliczonej poprzez zsumowanie ocen punktowych wyrażonych przez głosujących członków Rady, a następnie podzielenie przez liczbę ważnie oddanych głosów.
Minimalna liczba punktów określona w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla działania „Odnowa i rozwój wsi” wynosi – 3,30 pkt.

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi” w 2012 r. wynosi 364 981,00 zł. ( trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden 00/100 groszy).

Lista dokumentów niezbędnych do oceny według lokalnych kryteriów:
Lista dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez  Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu udostępniona jest na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu pod adresem: www.lgddolinasanu.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu w Sanoku

Szczegółowe informacje:
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu pod adresem: www.lgddolinasanu.pl, na tablicy ogłoszeń Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu w Sanoku
Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu pod adresem: www.lgddolinasanu.pl
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać także w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, w godzinach 7.00 – 15.00 oraz pod numerem telefonu 13 494 06 49. Osoba do kontaktu: Alicja Pocałuń.

Pobierz załączniki:

dokumenty LGD – uzasadnienie
Kopia w_1_413_313_3z