Pierwsze „Małe projekty” w LGD Dolina Sanu

„Folklor w Dolinie Sanu – zakup strojów dla zespołu wokalno tanecznego Tyrawa Wołoska”

 Gminny Ośrodek Kultury w Tyrawie Wołoskiej w dniu  27 września 2011 r. zawarł  umowę dotyczącą przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Realizowany będzie projekt  pt. „Folklor w Dolinie Sanu – zakup strojów dla zespołu wokalno tanecznego Tyrawa Wołoska”.

Wysokość przyznanej pomocy na podstawie złożonego wniosku 14 964,81 zł.

Termin zakończenie całości operacji od dnia 01.12.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Operacja ta przyczyni się do zachowania i promocji tradycji, walorów kulturowych i historycznych obszaru LGD.

Zadanie swoim zakresem obejmuje zakup 16 kompletów strojów ludowych.

„Utworzenie Centrum  Rekreacji w miejscowości Dobra”

W dniu 20 października 2011r w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej Pan Tadeusz Czajkowski podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum  Rekreacji w miejscowości Dobra” w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.”

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 25 216,00 zł  natomiast wartość unijnego dofinansowania 17651,20zł.

 Operacja ta przyczyni się do zagospodarowania potencjalnych terenów turystycznych pod kątem zwiększenia oferty rekreacyjno- sportowo-wypoczynkowej pozostającej w zgodzie z naturą.

Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę  placu zabaw wyposażonego w: stół do pingponga, zjeżdżalnię i wieżę wspinaczkową, ławeczki parkowe, kosze na śmieci, huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę równoważną, przeplotnię.

Centrum Rekreacji stanowić będzie zaplecze do organizacji imprez aktywizujących oraz integrujących społeczność      lokalną oraz wzbogaci ofertę turystyczna miejscowości.             

 Informujemy, że Beneficjentami „małych projektów” mogą być:

osoby fizyczne, które są:

•             obywatelami państwa członkowskiego UE,

•             pełnoletnie,

•             mają miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR, lub wykonują działalność gospodarczą na tym obszarze.

osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:

•             działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub

•             utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

Zakres pomocy w ramach „małych projektów” obejmuje: 

1.       podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

2.       podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:

a. udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń            i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu,

b. organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

 3.       rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:

a. promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,

b. kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

c. kultywowanie języka regionalnego i gwary,

d. kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

4.       rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:

a. utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,

b. budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej,     w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

 5.       zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

6.       zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:

a. odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

b. odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

c. remont lub wyposażenie muzeów,

d. remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;

7.       inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;

8.       wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej.

 Poziom dofinansowania

 Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *