Podsumowanie szkolenia z działania MAŁE PROJEKTY

Od 8 lipca do 2 sierpnia  br. istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „Małych Projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W związku z powyższym 16 lipca 2013r.w Sali Narad Urzędu Gminy Sanok odbyło się szkolenie dotyczące „Małych Projektów”. Udział w szkoleniu pozwolił uczestnikom zdobyć i poszerzyć praktyczną wiedzę na temat projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz zróżnicowania działalności gospodarczej. Na szkoleniu omówione zostały zagadnienia dotyczące celu i zakresu działania, rodzaj beneficjentów – kto może ubiegać się o środki, zakres pomocy, koszty kwalifikowalne, kryteria dostępu, forma i wysokość pomocy, etc. Ogromnym polem do dyskusji okazał się zakres pomocy w ramach „Małych Projektów”. Bardzo ważnym zagadnieniem poruszonym na szkoleniu było omówienie celów, przedsięwzięć oraz kryteriów wyboru operacji, którymi będzie kierowała się Rada przy wyborze operacji do dofinansowania.
Szkolenie „Małe projekty – od pomysłu do realizacji” było okazją do spotkania i wymiany wzajemnych doświadczeń istniejących na obszarze LGD Dolina Sanu organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz lokalnych liderów.

W związku z ogłoszonym konkursem na nabór wniosków dla działania „Małe Projekty” mamy nadzieję, że pomysłowość potencjalnych beneficjentów, biorących udział w szkoleniu oraz współpraca z LGD przyniesie wymierne rezultaty w postaci dużej ilości składanych wniosków o przyznanie pomocy.