Szkolenie z „Małych projektów”

Aktualności

W związku z planowanym na miesiąc maj rozpoczęciem naboru do działania 413 Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju dla Małych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu zorganizowała szkolenie dla lokalnych liderów.

Szkolenie odbyło się 30 marca br. w Sali Narad Urzędu Gminy w Sanoku i cieszyło się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Wzięli w nim udział sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń, rękodzielnicy i osoby fizyczne.

Program szkolenia obejmował m.in.:

– zasady działania Małe projekty

– zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie operacji;

– przedstawienie operacji preferowanych w ramach przedsięwzięć wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju;

– omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji;

– omówienie kosztów kwalifikowalnych operacji;

– przedstawienie przepisów prawnych regulujących kwestie związane z wnioskowaniem i wdrażaniem operacji.

– zajęcia warsztatowe z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie.