Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Konfencja „Potencjał regionu w kontekście dobrych praktyk szwajcarskich”

W dniu 6 listopada 2014 roku w Wiejskim Domu Kultury w Wujskiem odbyła się konferencja„Potencjał regionu w kontekście dobrych praktyk szwajcarskich”. Była to pierwsza konferencja zorganizowana na terenie obszaru LGD Dolina Sanu na tak dużą skalę i obejmująca kompleksowo problematykę produktu lokalnego.

Celem konferencji była promocja i aktywizacja potencjału społeczno-przyrodniczo-kulturalnego Gminy Sanok oraz gminy Tyrawa Wołoska w oparciu o dobre praktyki szwajcarskie .

Konferencja zorganizowana została przez Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu w ramach realizowanego projektu pn. „Wydanie albumu oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej „Potencjał regionu w kontekście dobrych praktyk szwajcarskich”.  Projekt dofinansowany jest ze  Szwajcarsko-Polskiego Program Współpracy; Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych, Projekt: Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów województwa podkarpackiego. Działanie III. 3.1.2 Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych

 

Teren Gminy Sanok i Tyrawa Wołoska kryje w sobie ogromny potencjał przyrodniczo-kulturowy, który przy odpowiedniej aktywizacji  społeczności lokalnej mógłby stanowić źródło dochodu dla ludności. Obszar wymaga budowy  wspólnej strategii promocji istniejących atrakcji  oraz pobudzenia mieszkańców do działania poprzez wskazanie im dobrych przykładów.

Konferencję otworzyła i gości przywitała Anna Hałas Wójt Gminy Sanok, natomiast w problematykę konferencji uczestników wprowadził Paweł Wdowiak prezes Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu.

 

Podczas konferencji wygłoszone zostały następujące wykłady:

 

– „Promocja Województwa Podkarpackiego poprzez produkt tradycyjny  i regionalny”

Dorota Jamrozy jest Kierownikiem Oddziału Wielofunkcyjnego Rozwoju Wsi i Żywności Wysokiej Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Zajmuje się Organizacją Międzynarodowych Targów Żywności , Produktów i Technik Ekologicznych „ EKOGALA” w Rzeszowie oraz Targów Żywności Tradycyjnej ‘ Festiwalem Podkarpackich Smaków w Górnie, a także Wojewódzkich Etapów konkursów Polski Producent Żywności AGRO- POLSKA oraz Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Koordynuje procedurą rejestracji produktów tradycyjnych mających co najmniej 25 letnią tradycję pochodzenia  w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w Warszawie.

 

– „Walory przyrodnicze karpackiej części dorzecza Sanu”

dr Wojciech Blecharczyk – absolwent krakowskich uczelni: magisterium i doktorat na Wydziale Geograficzno-Biologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Studia Podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczestnik kursów stypendialnych krajowych i zagranicznych: w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.  Od lat związany z promocją edukacji ekologicznej  i ochrony przyrody. Przez dziesięć lat pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie, był również wiceprzewodniczącym Narodowej Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP.      Jest członkiem Komisji Sportu i Środowiska przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Samorządowiec, od trzech kadencji burmistrz Sanoka. Autor prac naukowych i popularnonaukowych związanych        z ochrona przyrody i  turystyką. Czynnie uczestniczy w zjazdach, konferencjach i sympozjach naukowych o tematyce ekologicznej, współorganizator wielu ogólnopolskich  międzynarodowych konferencji naukowych popularnonaukowych, m.in.: „Atmosfera, litosfera, hydrosfera – człowiek”, „Turystyka i ochrona przyrody” czy też „Forum Karpackie”.

– „ Rodzinne gatunki krzewów jako elementy produktu lokalnego”, dr Edward Marszałek

Edward Marszałek – mgr prawa, dr nauk leśnych. Rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Absolwent Technikum Leśnego w Lesku, Wydziału Prawa UMCS w Lublinie, Podyplomowego Studium Ochrony Parków Narodowych SGGW w Warszawie i studiów doktoranckich w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Warszawie. Ratownik ochotnik w Grupie Bieszczadzkiej GOPR i redaktor naczelny „Echa Połonin”, kwartalnika ratowników bieszczadzkich, przewodnik beskidzki, członek Rady Programowej dwutygodnika „Las Polski”, członek honorowy Speleoklubu Beskidzkiego, członek PTL i SITLiD. Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina” w Krościenku Wyżnym i redaktor naczelny miesięcznika „Dębina”. Autor i redaktor kilkunastu publikacji książkowych, m. in. „Leśne opowieści z Beskidu”, „Z karpackich lasów”, „Ballady o drzewach”, „Skarby podkarpackich lasów”, „Leśne ślady wiary”, „Las pełen zwierza”, „Wołanie z połonin”, „Żubr przywrócony górom”, „Od siekiery, czyli wstęp do toporologii”, „Z dziejów leśnictwa na Podkarpaciu” oraz tekstów do albumów „W lasach Podkarpacia” i „Lasy Polski”. Na łamach ogólnopolskiej prasy przyrodniczo-leśnej opublikował ponad 450 artykułów i notatek prasowych o charakterze popularnym oraz 30 artykułów o charakterze naukowym. Sześciokrotnie uczestniczył z referatem w konferencji naukowej „Las w kulturze polskiej”. Laureat m.in.: nagrody im. Dyrektora Adama Loreta przyznanej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za publikacje promujące leśnictwo (2005), głównej nagrody w Turnieju Jednego Wiersza na Ogólnopolskim Festiwalu „Bieszczadzkie Anioły” w 2003 roku, nagrody Podkarpacki Dziennikarz Roku 2004 za cykl artykułów w kwartalniku „Echo Połonin”, nagród w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Amatorskiej Leśników w Gołuchowie, tytułu „Leśnik Roku 2006” nadanego przez kapitułę „Przeglądu Leśniczego” w Poznaniu. W roku 2014 uzyskał tytuł Mistrza Mowy Polskiej.

–  „Zrównoważony rozwój obszarów górskich poprzez współpracowanie przestrzeni pasterskiej” Józef Michałek

Józef Michałek – leśnik, pełnomocnik Spółdzielni Gazdowie (www.gazdowie.ebiznes.fm), koordynator Programu Owca plus od 2008 r. (www.owcaplus.pl), ekspert ds.pasterstwa w projekcie Karpaty Łączą (www.karpatylacza.pl),  ekspert ds. zrównoważonego rozwoju Karpat w Porozumieniu Karpackim; (grupa robocza: rolnictwo, dziedzictwo kulturowe, turystyka) (2011-2014 www.porozumieniekarpackie.pl), członek zarządu Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne (www.redykkarpacki.pl), prezes Związku Podhalan Oddział Górali Śląskich (www.goraleslascy.pl), przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Cieszyńskiej od 2002 r.

– „Możliwości wykorzystania lokalnego potencjału przyrodniczego i wzrost aktywności społeczności lokalnej przy wykorzystaniu środków  finansowych Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020″,

Tadeusz Róg– kierownik biura Lokalnej Grupy Rybackiej Starzawa z siedzibą w Stubnie.

–  „Żywność ekologiczna”

Tadeusz Rolnik -właściciel gospodarstwa ekologicznego, pszczelarz, ale przede wszystkim propagator zdrowej żywności zaprezentował oraz zachęcał do pieczenia naturalnego chleba na zakwasie w każdym gospodarstwie domowym, oraz do wykorzystywania w codziennym życiu naturalnych produktów ekologicznych z naszych rodzimych terenów.

– „Produkty lokalne bieszczadzkich wsi”

Robert Bańkosz – pracownik  Referatu Kultury i Promocji Urzędu Miasta Sanoka, Ukończył magisterskie na WSIiZ w Rzeszowie, na  kierunku Turystyka i Rekreacja. W czerwcu 2013 otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Rzeszowskim – Wydział Socjologiczno-Historyczny, promotor dr hab. Andrzej Olejko. Od 1994 r. jest przewodnikiem beskidzkim (w 2013 zdobył uprawnienie przewodnika beskidzkim beskidzkiego kl. I) pilotem wycieczek turystycznych, przewodnikiem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, przewodnikiem Muzeum Historycznego w Sanoku, członkiem komisji egzaminacyjnej przewodników górskich przy marszałku województwa podkarpackiego. Był współzałożycielem i kasztelanem Bractwa Rycerzy Ziemi Sanockiej, wiceprezesem Stowarzyszenia Przewodników Beskidzkich „Karpaty”, przewodniczącym Rady Fundacji Bieszczadzkiej, członkiem PTTK „Ziemia Sanocka”, członkiem Bieszczadzkiego Towarzystwa Cyklistów w Ustrzykach Dolnych, członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, współzałożycielem Grupy Rekonstrukcji Historycznej „SAN” i innych, Współtwórca wielu szlaków kulturowych m.in. Szlak Ikon, szlak Przygód Dobrego Wojaka Szwejka, Szlak Nadsańskich Umocnień, i innych.  W 2004 roku został odznaczony odznaczeniem; „Zasłużony dla Turystyki”. Jest regionalistą, miłośnikiem i propagatorem kultury regionu bieszczadzkiego. Zbiera, opracowuje i publikuje  materiały związane głównie z kulturą materialną i duchową regionu. Propaguje regionalizm w kulturze Bieszczadów.

Opublikował następujące książki:

1.         Legendy Bojkowskie – Od doliny Strwiąża do połonin – Rzeszów 2005

2.         Kuchnia Bieszczadzka – Rzeszów 2005

3.         Potrawy z Jałowego – Rzeszów 2006 (współautor)

4.         Cerkwie Szlaku Ikon – Krosno 2007 i 2010 (2 wydania)

5.         Linia Mołotowa „Szalk nadsańskich Umocnień” – Nowy Sącz 2008 (współautor).

6.         Sanok – przewodnik turystyczny – Rzeszów 2009.

7.         Świątynia Ciszy – tekst do albumu. Nowy Sącz 2010-11-09

8.         Cerkwie Bieszczadzkich Bojków – Krosno 2010

9.         Straszliwi Zbójnicy z Bieszczadów i okolicy – Krosno 2010

10.       Szlakiem frontu wschodniego I wojny światowej w Województwie Podkarpackim – Rzeszów  2012 (współautor).

 

oraz liczne artykuły oraz teksty do licznych publikacji,  stron internetowych i wydawnictw (foldery, informatory), o charakterze regionalnym – turystycznym i kulturoznawczym.

Przygotowywane obecnie pozycje, których wydanie planowane jest w tym roku:

1.         Cerkwie na pograniczu bojkowsko-łemkowskim (cz. 3 cyklu)

2.         Linia Mołotowa

3.         II wojna światowa w Bieszczadach

 

Tematy będące szczególnym przedmiotem zainteresowania to: turystyka kulturowa, kultura Karpat – w szczególności Łemkowszczyzna i Bojkowszczyzna, architektura cerkiewna, XX wiek w Karpatach, karpackie zbójnictwo, historia regionu i inne.

 

Opracował i opisał:

1.         Szlak Ikon,

2.         Szlak Przygód Dobrego Wojaka Szwejka

3.         Szlak Nadsańskich Umocnień – „Linia Mołotowa” i fortyfikacje niemieckie Granicznego rejonu Umocnionego GALICJA,

4.         Szlak Zbójników w Bieszczadach

5.         Szlak Prawem i Lewem (współtwórca) XVII wiek na ziemi sanockiej i przemyskiej – Dydyńscy, Lisowczycy etc).

6.         Współpraca przy tworzeniu Ekomuzeów w Bieszczadach oraz we Frysztaku i okolicy.

 

Był pomysłodawcą i organizatorem wykonania w Sanoku pierwszego pomnika Józefa Szwejka w Polsce oraz pomysłodawcą oraz współorganizatorem rekonstrukcji historycznych „Barbarossa 1941”  w Sanoku.

– „Sporty ekstremalne i eksploracja górska na terenie Alp i Karpat”

Łukasz Łagoźny– absolwent wydziału Elektrotechniki i Informatyki na Politechnice Rzeszowskiej, główny energetyk w firmie Mlekovita oddział Sanok. Podróżnik, globtroter, zdobywca najwyższych szczytów Europy, Afryki i obydwu Ameryk. Miłośnik ekstremalnych wyzwań, triatlonista i maratończyk, zdobywca wyróżnień i medali w najtrudniejszych biegach w Polsce i Ameryce Północnej. Ekspert do spraw związanych z odnawialną energią. Ratownik WOPR. Właściciel strony www.lagoźny.pl

–  „Atrakcje turystyczne gminy Sanok w programach wycieczek przeznaczonych dla turystów indywidualnych i grup wycieczkowych realizowanych przez przewodników turystycznych ”

Piotr Kutiak urzędnik samorządowy zatrudniony w Urzędzie Miasta Sanoka – podinspektor ds. utrzymania zieleni miejskiej, od dziesięciu lat wiceprezes Zarządu Okręgu Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody, członek zarządu i rzecznik prasowy Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych KARPATY, przewodnik górski beskidzki, przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Muzeum Historycznego w Sanoku. Odznaczony medalem „ZASŁUŻONY DLA TURYSTYKI” przez Ministra Sportu i Turystyki w 2009r. Koordynator regionalny punktu konsultacyjnego Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem” na obszarze województwa podkarpackiego, koordynator Redyku Karpackiego Transhumance 2013 na terenie województwa podkarpackiego. Redaktor naczelny serwisów www.eko-sanok.pl, www.wbieszczadach.net. Właściciel strony www.przewodnik-bieszczady.pl.

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządu szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, organizacji pozarządowych, służb mundurowych,  lokalni liderzy. Szczególne miejsce zajęli lokalni wytwórcy produktów lokalnych. Na stole degustacyjnym królowały tradycyjne potrawy (makowiec, sernik, jabłecznik, wędliny, chleb ze smalcem i ogórkiem, barszcz czerwony) przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wujskiego, na czele z serami wykonanymi przez Panią Janinę Łonyszyn.

 

Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych

Projekt: Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów województwa podkarpackiego.
Działanie III. 3.1.2 Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych

Tytuł projektu:
Wydanie albumu oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej „Potencjał regionu w kontekście dobrych praktyk szwajcarskich”

nr umowy o dofinansowanie: KIK/07/GFOP/II/100/2014
Okres realizacji: od 01/07/2014 do 31/12/2014
Całkowita wartość projektu: 23 200,00zł
Dofinasowanie: 20 880,00zł
Wkład własny: 2 320,00zł

Cele projektu:

Promocja i aktywizacja potencjału społeczno-przyrodniczo-kulturalnego Gminy Sanok oraz Tyrawa Wołoska w oparciu o dobre praktyki szwajcarskie . Teren Gminy Sanok i Tyrawa Wołoska kryje w sobie ogromny potencjal przyrodniczo-kulturowy, który przy odpowiedniej aktywizacji społeczności lokalnej mógłby stanowic źródła dochodu dla ludności. Obszar wymaga budowy wspólnej strategii promocji istniejących atrakcji oraz pobudzenia mieszkańców do działania poprzez wskazanie im dobrych przykładów.
Cel ten zostanie osiągniety przy pomocy nastepujacych celów szczegółowych:
-stworzenie nieformalnej sieci współpracy oraz wspólnej strategii na rzecz promocji potencjału społeczno-kulturowo-przyrodniczego regionu,
-stworzenie systemu skutecznej informacji i komunikacji o atrakcjach, ofertach turystycznych i produktach lokalnych
-podniesienie wiedzy społeczności z zakresu marketingu, sieci dystrybucji produktów lokalnych dla nieformalnej sieci partnerów lokalnych tj przedsiębiorców, gmin, NGO
pobudzenie społeczności lokalnej do wykorzystywania potencjału przyrodniczo-kulturowego (produkty rolne, zioła, rękodzieło, produkty tradycyjne, atrakcje regionu takie jak rzeka San, zabytki, lasy, łąki, góry, itd.)
-stworzenie zintegrowanego produktu lokalnego będącego wizytówka regionu,

Zadania w projekcie:
1.Przeprowadzenie kampanii informacyjnej „Potencjał regionu w kontekście dobrych praktyk szwajcarskich”
– budowa zakładki na stronie www.lgddolinasanu.pl
-przeprowadzenie konsultacji w biurze
-organizacja konferencji
2. Wydanie albumu jako zintegrowanego pakietu turystycznego, zawierającego ofertę pobytu na terenie gm Sanok i Tyrawa Wołoska.