Zaproszenie do składania ofert

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu zaprasza do składania ofert na kompleksowe przeprowadzenie dwóch szkoleń promocyjno-informacyjnych z zakresu naborów wniosków prowadzonych przez LGD oraz konsultacji w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w lipcu-wrześniu 2013r. finansowanych w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla mieszkańców obszaru LSR tj.:

1. Szkolenie z działania „Małe projekty” PROW 2007-2013 w zakresie zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach działania (beneficjenci, zakres wniosków, koszty kwalifikowane). Realizacja  i rozliczanie wniosków.

2. Szkolenie z działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013 w zakresie zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach działania (beneficjenci, zakres wniosków, koszty kwalifikowane). Realizacja  i rozliczanie wniosków.

3. Konsultacje w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 z działań: „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

ad.1. Szkolenie „Małe projekty” wg. następującego zakresu:

– uczestnicy: 30 osób

– czas trwania: 8 godzin zegarowych

– termin realizacji: lipiec 2013

ad.2 Szkolenie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności wg. następującego zakresu:

– uczestnicy: 15 osób

– czas trwania: 8 godzin zegarowych

– termin realizacji: wrzesień 2013

ad.3 Świadczenie usług doradczych wg. następującego zakresu:

– termin realizacji : lipiec/wrzesień 2013

– konsultacje telefonicznie

– konsultacje w biurze: 6 spotkań po 4 godziny

– konsultacje poza biurem LGD Dolina Sanu

Szczegółowy harmonogram każdego zadania zostanie ustalony na etapie podpisywania umowy.

W ramach w/w szkoleń potencjalny Wykonawca ma zapewnić:

• odpowiednią kadrę szkoleniową, posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje

• wyżywienie uczestników szkolenia (catering na który składa się obiad dwudaniowy, kawa, herbata, napoje, ciastka. Cena oferty powinna zawierać dniówkę żywieniową, nie wyższą niż 25zł brutto i nie niższą niż 16 zł brutto )

• materiały szkoleniowe (wniosek oraz instrukcja) – 30 kompletów w przypadku szkolenia „Małe projekty” oraz 15 kompletów w przypadku szkolenia: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W ofercie proszę o przedstawienie warunków finansowych przeprowadzenia zadań. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym do dnia 24.06.2013r. do godz. 15:00 w siedzibie

Zamawiającego tj., pod adresem: Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu,38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23, pokój 102 osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data wpływu do biura LGD)

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja na podstawie następujących kryteriów:

1. cena za usługę 40%,

Cena z oferty najtańszej

cena oferowana                                x40%

 

2. doświadczenie w wykonywaniu podobnej usługi 60%,

liczba wykonywanych podobnych usług w rozpatrywanej ofercie (potwierdzonych rekomendacjami lub innymi dokumentami)

największa liczba wykonanych usług                                                                   x60%

 

 

W imieniu Zamawiającego:

Anna Kornasiewicz – Prezes , Paweł Wdowiak  – Członek Zarządu

dokumenty do pobrania:Zaproszenie do składania ofert na organizację szkoleń i konsultacjeformularz oferty na organizację szkolenia i konsultacje