Zarząd Stowarzyszenia LGD Dolina Sanu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: specjalisty ds. organizacji i finansów (obsługa księgowo – kadrowa stowarzyszenia)

Zarząd Stowarzyszenia LGD Dolina Sanu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: specjalisty ds. organizacji i finansów (obsługa księgowo – kadrowa stowarzyszenia)

 

Forma zatrudnienia:

– umowa o pracę w wymiarze 1/5 etatu

 

Wymagania konieczne:

– określone dla prowadzenia księgowości w pełnym zakresie,

– dyspozycyjność, gotowość do udziału w szkoleniach z zakresu tematyki związanej z lokalnymi grupami działania i rozliczaniem projektów unijnych,

– doświadczenie w księgowaniu stowarzyszeń

– doświadczenie w rozliczaniu projektów dofinansowywanych ze środków publicznych

–  wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe ekonomiczne,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

– niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

– zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,

– biegła obsługa komputera i Internetu,

– znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych organizacją biura, spraw księgowych

i finansowych, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego testu,

– mile widziane prawo jazdy kat. B.

 

Zadania:

•prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

•wykonywanie  obowiązków  sprawozdawczych  ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny,

•tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia,

•należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,

•bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,

•rejestracja operacji gospodarczych – finansowych,

•analiza dokumentów finansowych,

•sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych,

•dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS,

•sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS,

•udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne,

•prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

•prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

•sporządzanie list płac,

•regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,

•prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,

•wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie,

•regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,

•odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych,

•wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac,

•wystawianie rachunków,

•prowadzenie dokumentacji składek członków zwyczajnych i wspierających,

•prowadzenie rachunku bankowego,

•prowadzenie spraw kadrowych,

•opracowywanie projektu preliminarza budżetowego,

•czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia,

•wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym,

•realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży,

•prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

•prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

•prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych,

•sporządzanie  pism,  wniosków  i  podań  związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia.

 

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 

•kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

•kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

•dokumenty poświadczające staż pracy,

•oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

•oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Dolina Sanu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883)  poświadczone własnoręcznym podpisem.

 

Etapy konkursu:

•Złożenie dokumentów przez Kandydatów do 22.04.2014r.

•Udział w teście – dla osób zakwalifikowanych na podstawie weryfikacji dokumentów,

•Rozmowa kwalifikacyjna,

•Ogłoszenie wyników 29.04.2014r. na stronie internetowej www.lgddolinasanu.pl

 

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji na powyższe stanowisko proszone są o dostarczenie listu motywacyjnego oraz cv wraz z wymaganymi w konkursie  dokumentami osobiście w terminie do 22.04.2014r, godz 15:00 do siedziby Stowarzyszenia LGD Dolina Sanu, Sanok, ul Kościuszki 23, (budynek Urzędu Gminy Sanok, V piętro, pokój 511)

Dokumenty aplikacyjne powinny zostać dostarczone w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem: „Rekrutacja – specjalista ds. organizacji i finansów”.

 

Informujemy, iż na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.