ZMIANA FUNKCJONOWANIA LGD DOLINA SANU

Z dniem 30.06.2015 zgodnie z umową ramową zakończyliśmy realizację działań w ramach Leadera – IV osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju: włodarzom samorządów, pracownikom urzędów gmin i powiatów, przedsiębiorcom, rolnikom, organizacjom pozarządowym, kołom gospodyń wiejskich, a przede wszystkim naszym beneficjentom i członkom lgd.
Z racji zbyt małej ilości mieszkańców LGD Dolina Sanu nie kwalifikuje się do ubiegania się o środki na realizację LSR na lata 2014-2020.
W związku z tym, Gmina Sanok oraz Tyrawa Wołoska powiększyła obszar LGD Zielone Bieszczady.
Obecnie obszar LGD „Zielone Bieszczady” to 1718,08 km2 zamieszkały przez 52 201 osób (wg danych GUS na 31.12.2013).

W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem LSR na kolejne lata funkcjonowania  LGD Zielone Bieszczady.

Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu od 1 lipca 2015r. działa jak zwykłe stowarzyszenie, w dalszym ciągu służąc wsparciem przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, osobom fizycznym  i samorządowi.

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat konsultacji społecznych oraz do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz nowego okresu programowania PROW 2014-2020.

A-+=